icon event
Thời gian tham gia sự kiện

Item Drop List


Loại Tên Cấp độ May mắn Tuyệt chiêu Lựa chọn Đồ hoàn hảo Đồ thần Gói
Item Jewel of Chaos 0 - 0 -- -- -- -- -- X-Mas Star
Item Jewel of Soul 0 - 0 -- -- -- -- -- X-Mas Star
Item Jewel of Bless 0 - 0 -- -- -- -- -- X-Mas Star
Item Pendant of Fire 0 - 0 -- -- -- -- -- X-Mas Star
Item Pendant of Lighting 0 - 0 -- -- -- -- -- X-Mas Star
Item Ring of Poison 0 - 0 -- -- -- -- -- X-Mas Star
Item Ring of Ice 0 - 0 -- -- -- -- -- X-Mas Star
Item Horn of Uniria 0 - 0 -- -- -- -- -- X-Mas Star
Item Sphinx Boots 3 - 7 rand -- rand -- -- X-Mas Star
Item Sphinx Gloves 3 - 7 rand -- rand -- -- X-Mas Star
Item Sphinx Pants 3 - 7 rand -- rand -- -- X-Mas Star
Item Sphinx Armor 3 - 7 rand -- rand -- -- X-Mas Star
Item Sphinx Mask 3 - 7 rand -- rand -- -- X-Mas Star
Item Spirit Boots 3 - 7 rand -- rand -- -- X-Mas Star
Item Spirit Gloves 3 - 7 rand -- rand -- -- X-Mas Star
Item Spirit Pants 3 - 7 rand -- rand -- -- X-Mas Star
Item Spirit Armor 3 - 7 rand -- rand -- -- X-Mas Star
Item Spirit Helm 3 - 7 rand -- rand -- -- X-Mas Star
Item Wind Boots 3 - 7 rand -- rand -- -- X-Mas Star
Item Wind Gloves 3 - 7 rand -- rand -- -- X-Mas Star
Item Wind Pants 3 - 7 rand -- rand -- -- X-Mas Star
Item Wind Armor 3 - 7 rand -- rand -- -- X-Mas Star
Item Wind Helm 3 - 7 rand -- rand -- -- X-Mas Star
Item Bronze Boots 3 - 7 rand -- rand -- -- X-Mas Star
Item Bronze Gloves 3 - 7 rand -- rand -- -- X-Mas Star
Item Bronze Pants 3 - 7 rand -- rand -- -- X-Mas Star
Item Bronze Armor 3 - 7 rand -- rand -- -- X-Mas Star
Item Bronze Helm 3 - 7 rand -- rand -- -- X-Mas Star
Item Pad Boots 3 - 7 rand -- rand -- -- X-Mas Star
Item Pad Gloves 3 - 7 rand -- rand -- -- X-Mas Star
Item Pad Pants 3 - 7 rand -- rand -- -- X-Mas Star
Item Pad Armor 3 - 7 rand -- rand -- -- X-Mas Star
Item Pad Helm 3 - 7 rand -- rand -- -- X-Mas Star
Item Leather Boots 3 - 7 rand -- rand -- -- X-Mas Star
Item Leather Gloves 3 - 7 rand -- rand -- -- X-Mas Star
Item Leather Pants 3 - 7 rand -- rand -- -- X-Mas Star
Item Leather Armor 3 - 7 rand -- rand -- -- X-Mas Star
Item Leather Helm 3 - 7 rand -- rand -- -- X-Mas Star
Item Serpent Shield 3 - 7 rand rand rand -- -- X-Mas Star
Item Tower Shield 3 - 7 rand rand rand -- -- X-Mas Star
Item Dragon Slayer Shield 3 - 7 rand rand rand -- -- X-Mas Star
Item Kite Shield 3 - 7 rand -- rand -- -- X-Mas Star
Item Horn Shield 3 - 7 rand -- rand -- -- X-Mas Star
Item Buckler 3 - 7 rand rand rand -- -- X-Mas Star
Item Thunder Staff 3 - 7 rand -- rand -- -- X-Mas Star
Item Skull Staff 3 - 7 rand -- rand -- -- X-Mas Star
Item Serpent Crossbow 3 - 7 rand rand rand -- -- X-Mas Star
Item Tiger Bow 3 - 7 rand rand rand -- -- X-Mas Star
Item Light Crossbow 3 - 7 rand rand rand -- -- X-Mas Star
Item Golden Crossbow 3 - 7 rand rand rand -- -- X-Mas Star
Item Crossbow 3 - 7 rand rand rand -- -- X-Mas Star
Item Serpent Spear 3 - 7 rand rand rand -- -- X-Mas Star
Item Berdysh 3 - 7 rand rand rand -- -- X-Mas Star
Item Great Hammer 3 - 7 rand rand rand -- -- X-Mas Star
Item Morning Star 3 - 7 rand rand rand -- -- X-Mas Star
Item Mace 3 - 7 rand -- rand -- -- X-Mas Star
Item Larkan Axe 3 - 7 rand rand rand -- -- X-Mas Star
Item Nikea Axe 3 - 7 rand rand rand -- -- X-Mas Star
Item Battle Axe 3 - 7 rand rand rand -- -- X-Mas Star
Item Double Axe 3 - 7 rand rand rand -- -- X-Mas Star
Item Hand Axe 3 - 7 rand -- rand -- -- X-Mas Star
Item Double Blade 3 - 7 rand rand rand -- -- X-Mas Star
Item Legendary Sword 3 - 7 rand rand rand -- -- X-Mas Star
Item Light Saber 3 - 7 rand rand rand -- -- X-Mas Star
Item Katana 3 - 7 rand rand rand -- -- X-Mas Star
Item Sword of Assassin 3 - 7 rand rand rand -- -- X-Mas Star
Item Rapier 3 - 7 rand -- rand -- -- X-Mas Star
Item Kris 3 - 7 rand -- rand -- -- X-Mas Star
Item Jewel of Chaos 0 - 0 -- -- -- -- -- Silver Medal
Item Jewel of Soul 0 - 0 -- -- -- -- -- Silver Medal
Item Jewel of Bless 0 - 0 -- -- -- -- -- Silver Medal
Item Pendant of Fire 0 - 0 -- -- -- -- -- Silver Medal
Item Pendant of Lighting 0 - 0 -- -- -- -- -- Silver Medal
Item Ring of Poison 0 - 0 -- -- -- -- -- Silver Medal
Item Ring of Ice 0 - 0 -- -- -- -- -- Silver Medal
Item Horn of Uniria 0 - 0 -- -- -- -- -- Silver Medal
Item Satan 0 - 0 -- -- -- -- -- Silver Medal
Item Guardian Angel 0 - 0 -- -- -- -- -- Silver Medal
Item Bone Boots 5 - 7 rand -- rand -- -- Silver Medal
Item Bone Gloves 5 - 7 rand -- rand -- -- Silver Medal
Item Bone Pants 5 - 7 rand -- rand -- -- Silver Medal
Item Bone Armor 5 - 7 rand -- rand -- -- Silver Medal
Item Bone Helm 5 - 7 rand -- rand -- -- Silver Medal
Item Brass Boots 5 - 7 rand -- rand -- -- Silver Medal
Item Brass Gloves 5 - 7 rand -- rand -- -- Silver Medal
Item Brass Pants 5 - 7 rand -- rand -- -- Silver Medal
Item Brass Armor 5 - 7 rand -- rand -- -- Silver Medal
Item Brass Helm 5 - 7 rand -- rand -- -- Silver Medal
Item Scale Boots 5 - 7 rand -- rand -- -- Silver Medal
Item Scale Gloves 5 - 7 rand -- rand -- -- Silver Medal
Item Scale Pants 5 - 7 rand -- rand -- -- Silver Medal
Item Scale Armor 5 - 7 rand -- rand -- -- Silver Medal
Item Scale Helm 5 - 7 rand -- rand -- -- Silver Medal
Item Dragon Slayer Shield 5 - 7 rand rand rand -- -- Silver Medal
Item Skull Shield 5 - 7 rand -- rand -- -- Silver Medal
Item Mystery Stick 5 - 7 rand -- rand -- -- Silver Medal
Item Thunder Staff 5 - 7 rand -- rand -- -- Silver Medal
Item Serpent Staff 5 - 7 rand -- rand -- -- Silver Medal
Item Battle Bow 5 - 7 rand rand rand -- -- Silver Medal
Item Light Crossbow 5 - 7 rand rand rand -- -- Silver Medal
Item Serpent Spear 5 - 7 rand rand rand -- -- Silver Medal
Item Light Spear 5 - 7 rand rand rand -- -- Silver Medal
Item Great Hammer 5 - 7 rand rand rand -- -- Silver Medal
Item Larkan Axe 5 - 7 rand rand rand -- -- Silver Medal
Item Double Blade 5 - 7 rand rand rand -- -- Silver Medal
Item Legendary Sword 5 - 7 rand rand rand -- -- Silver Medal
Item Light Saber 5 - 7 rand rand rand -- -- Silver Medal
Item Double Blade 0 - 0 rand -- -- Selupan
Item Sword of Destruction 0 - 0 rand -- -- Selupan
Item Rune Blade 0 - 0 rand -- -- Selupan
Item Elemental Mace 0 - 0 -- -- -- -- Selupan
Item Master Scepter 0 - 0 -- -- -- Selupan
Item Great Scepter 0 - 0 -- -- -- Selupan
Item Dragon Spear 0 - 0 rand -- -- Selupan
Item Bill of Balrog 0 - 0 -- -- -- Selupan
Item Celestial Bow 0 - 0 rand -- -- Selupan
Item Saints Crossbow 0 - 0 -- -- -- Selupan
Item Aquagold Crossbow 0 - 0 -- -- -- Selupan
Item Staff of Destruction 0 - 0 rand -- -- -- Selupan
Item Dragon Soul Staff 0 - 0 rand -- -- -- Selupan
Item Legendary Staff 0 - 0 rand -- -- -- Selupan
Item Staff of Resurrection 0 - 0 rand -- -- -- Selupan
Item Red Wing Stick 0 - 0 rand -- -- -- Selupan
Item Book of Samut 0 - 0 rand -- -- Selupan
Item Chaos Dragon Shield 0 - 0 -- -- -- Selupan
Item Legendary Shield 0 - 0 -- -- -- -- Selupan
Item Elemental Shield 0 - 0 -- -- -- -- Selupan
Item Red Spirit Armor 3 - 3 rand -- -- -- -- World Debenter - Muff
Item Dark Master Pants 3 - 3 rand -- -- -- -- World Debenter - Muff
Item Dark Master Armor 0 - 0 rand -- -- -- -- World Debenter - Muff
Item Dark Soul Helm 3 - 3 rand -- -- -- -- World Debenter - Muff
Full Set Ashcrow 0 - 0 -- -- -- -- Selupan
Full Set Eclipse 0 - 0 -- -- -- -- Selupan
Full Set Iris 0 - 0 -- -- -- -- Selupan
Full Set Valiant 0 - 0 -- -- -- -- Selupan
Full Set Glorious 0 - 0 -- -- -- -- Selupan
Item Dark Soul Pants 0 - 0 rand -- -- -- -- World Debenter - Muff
Item Merciless Gladiator's Dagger 0 - 0 -- -- -- -- -- World Debenter - Muff
Item Gladiator's Dagger 0 - 0 -- -- -- -- -- World Debenter - Muff
Item Brave Hero Elixir 0 - 0 -- -- -- -- -- World Debenter - Muff
Item Hero Elixir 0 - 0 -- -- -- -- -- World Debenter - Muff
Item Iron Shield of the Magic 0 - 0 -- -- -- -- -- World Debenter - Muff
Item Lorencia Knights' Iron Shield 0 - 0 -- -- -- -- -- World Debenter - Muff
Item Sphere (1) 0 - 0 -- -- -- -- -- World Debenter - Muff
Item Shining Scepter 3 - 3 rand -- -- -- World Debenter - Muff
Item Sword Dancer 1 - 1 rand -- -- -- World Debenter - Muff
Item Daybreak 1 - 1 rand -- -- -- World Debenter - Muff
Item Platina Staff 3 - 3 rand -- -- -- -- World Debenter - Muff
Item Albatross Bow 3 - 3 rand -- -- -- World Debenter - Muff
Item Storm Blitz Stick 3 - 3 rand -- -- -- -- World Debenter - Muff
Item Scroll of Decay 0 - 0 -- -- -- -- -- World Debenter - Muff
Item Flameberge 3 - 5 rand rand -- -- -- Selupan
Item Sword Breaker 3 - 5 rand rand -- -- -- Selupan
Item Rune Bastard Sword 3 - 5 rand rand -- -- -- Selupan
Item Frost Mace 3 - 5 rand -- -- -- -- Selupan
Item Absolute Scepter 3 - 5 rand rand -- -- -- Selupan
Item Dark Stinger Bow 3 - 5 rand rand -- -- -- Selupan
Item Deadly Staff 3 - 5 rand -- -- -- -- Selupan
Item Inberial Staff 3 - 5 rand -- -- -- -- Selupan
Item Crimson Glory Shield 3 - 5 rand rand -- -- -- Selupan
Item Salamander Shield 3 - 5 rand rand -- -- -- Selupan
Item Frost Barrier Shield 3 - 5 rand -- -- -- -- Selupan
Item Guardian Shield 3 - 5 rand rand -- -- -- Selupan
Item Pendant of Wind 0 - 0 -- -- -- -- Box of Kundun + 1
Item Pendant of Ice 0 - 0 -- -- -- -- Box of Kundun + 1
Item Ring of Magic 0 - 0 -- -- -- -- Box of Kundun + 1
Item Ring of Wind 0 - 0 -- -- -- -- Box of Kundun + 1
Item Ring of Earth 0 - 0 -- -- -- -- Box of Kundun + 1
Item Ring of Fire 0 - 0 -- -- -- -- Box of Kundun + 1
Item Pendant of Fire 0 - 0 -- -- -- -- Box of Kundun + 1
Full Set Titan 3 - 5 rand -- -- -- -- Selupan
Full Set Brave 3 - 5 rand -- -- -- -- Selupan
Full Set Phantom 3 - 5 rand -- -- -- -- Selupan
Full Set Destroy 3 - 5 rand -- -- -- -- Selupan
Full Set Seraphim 3 - 5 rand -- -- -- -- Selupan
Full Set Faith 3 - 5 rand -- -- -- -- Selupan
Full Set Royal 3 - 5 rand -- -- -- -- Selupan
Full Set Hades 3 - 5 rand -- -- -- -- Selupan
Item Pendant of Lighting 0 - 0 -- -- -- -- Box of Kundun + 1
Item Ring of Poison 0 - 0 -- -- -- -- Box of Kundun + 1
Item Ring of Ice 0 - 0 -- -- -- -- Box of Kundun + 1
Item Mace 0 - 0 rand -- -- Box of Kundun + 1
Item Crossbow 0 - 0 rand -- -- Box of Kundun + 1
Item Bow 0 - 0 rand -- -- Box of Kundun + 1
Item Short Bow 0 - 0 rand -- -- Box of Kundun + 1
Item Skull Staff 0 - 0 rand -- -- Box of Kundun + 1
Item Hand Axe 0 - 0 rand -- -- Box of Kundun + 1
Item Small Axe 0 - 0 rand -- -- Box of Kundun + 1
Item Rapier 0 - 0 rand -- -- Box of Kundun + 1
Item Short Sword 0 - 0 rand -- -- Box of Kundun + 1
Item Jewel of Soul 0 - 0 -- -- -- -- -- Doppelganger - Silver Chest
Item Jewel of Bless 0 - 0 -- -- -- -- -- Doppelganger - Silver Chest
Item Jewel of Chaos 0 - 0 -- -- -- -- -- Doppelganger - Silver Chest
Item Kris 0 - 0 rand -- -- Box of Kundun + 1
Item Beuroba Spear 0 - 0 rand -- -- Moss Merchant Sword/Mace/Spear
Item Beuroba Spear 0 - 0 rand -- -- -- Moss Merchant Sword/Mace/Spear
Item Bill of Balrog 0 - 4 rand rand -- -- -- Moss Merchant Sword/Mace/Spear
Item Great Scythe 0 - 4 rand rand -- -- -- Moss Merchant Sword/Mace/Spear
Item Berdysh 0 - 4 rand rand -- -- -- Moss Merchant Sword/Mace/Spear
Item Halberd 0 - 4 rand -- -- -- -- Moss Merchant Sword/Mace/Spear
Item Double Poleaxe 0 - 4 rand -- -- -- -- Moss Merchant Sword/Mace/Spear
Item Serpent Spear 0 - 4 rand rand -- -- -- Moss Merchant Sword/Mace/Spear
Item Giant Trident 0 - 4 rand -- -- -- -- Moss Merchant Sword/Mace/Spear
Item Dragon Lance 0 - 4 rand -- -- -- -- Moss Merchant Sword/Mace/Spear
Item Spear 0 - 4 rand -- -- -- -- Moss Merchant Sword/Mace/Spear
Item Light Spear 0 - 4 rand rand -- -- -- Moss Merchant Sword/Mace/Spear
Item Crystal Morning Star 0 - 4 rand rand -- -- -- Moss Merchant Sword/Mace/Spear
Item Great Hammer 0 - 4 rand rand -- -- -- Moss Merchant Sword/Mace/Spear
Item Flail 0 - 4 rand -- -- -- -- Moss Merchant Sword/Mace/Spear
Item Morning Star 0 - 4 rand rand -- -- -- Moss Merchant Sword/Mace/Spear
Item Mace 0 - 4 rand -- -- -- -- Moss Merchant Sword/Mace/Spear
Item Crescent Axe 0 - 4 rand rand -- -- -- Moss Merchant Sword/Mace/Spear
Item Larkan Axe 0 - 4 rand rand -- -- -- Moss Merchant Sword/Mace/Spear
Item Nikea Axe 0 - 4 rand rand -- -- -- Moss Merchant Sword/Mace/Spear
Item Battle Axe 0 - 4 rand rand -- -- -- Moss Merchant Sword/Mace/Spear
Item Elven Axe 0 - 4 rand -- -- -- -- Moss Merchant Sword/Mace/Spear
Item Tomahawk 0 - 4 rand rand -- -- -- Moss Merchant Sword/Mace/Spear
Item Double Axe 0 - 4 rand rand -- -- -- Moss Merchant Sword/Mace/Spear
Item Hand Axe 0 - 4 rand -- -- -- -- Moss Merchant Sword/Mace/Spear
Item Small Axe 0 - 4 rand -- -- -- -- Moss Merchant Sword/Mace/Spear
Item Giant Sword 0 - 4 rand rand -- -- -- Moss Merchant Sword/Mace/Spear
Item Lighting Sword 0 - 4 rand rand -- -- -- Moss Merchant Sword/Mace/Spear
Item Double Blade 0 - 4 rand rand -- -- -- Moss Merchant Sword/Mace/Spear
Item Heliacal Sword 0 - 4 rand rand -- -- -- Moss Merchant Sword/Mace/Spear
Item Legendary Sword 0 - 4 rand rand -- -- -- Moss Merchant Sword/Mace/Spear
Item Light Saber 0 - 4 rand rand -- -- -- Moss Merchant Sword/Mace/Spear
Item Sword of Salamander 0 - 4 rand rand -- -- -- Moss Merchant Sword/Mace/Spear
Item Serpent Sword 0 - 4 rand rand -- -- -- Moss Merchant Sword/Mace/Spear
Item Falchion 0 - 4 rand rand -- -- -- Moss Merchant Sword/Mace/Spear
Item Gladius 0 - 4 rand rand -- -- -- Moss Merchant Sword/Mace/Spear
Item Blade 0 - 4 rand rand -- -- -- Moss Merchant Sword/Mace/Spear
Item Sword of Assassin 0 - 4 rand rand -- -- -- Moss Merchant Sword/Mace/Spear
Item Katana 0 - 4 rand rand -- -- -- Moss Merchant Sword/Mace/Spear
Item Rapier 0 - 4 rand -- -- -- -- Moss Merchant Sword/Mace/Spear
Item Short Sword 0 - 4 rand -- -- -- -- Moss Merchant Sword/Mace/Spear
Item Kris 0 - 4 rand -- -- -- -- Moss Merchant Sword/Mace/Spear
Item Raven Stick 0 - 0 rand -- -- -- Moss Merchant Stick
Item Raven Stick 0 - 0 rand -- -- -- -- Moss Merchant Stick
Item Red Wing Stick 0 - 4 rand -- -- -- -- Moss Merchant Stick
Item Violent Wind Stick 0 - 4 rand -- -- -- -- Moss Merchant Stick
Item Mystery Stick 0 - 4 rand -- -- -- -- Moss Merchant Stick
Item Red Wing Stick 0 - 4 rand -- -- -- -- Moss Merchant Stick
Item Violent Wind Stick 0 - 4 rand -- -- -- -- Moss Merchant Stick
Item Mystery Stick 0 - 4 rand -- -- -- -- Moss Merchant Stick
Item Red Wing Stick 0 - 4 rand -- -- -- -- Moss Merchant Stick
Item Violent Wind Stick 0 - 4 rand -- -- -- -- Moss Merchant Stick
Item Mystery Stick 0 - 4 rand -- -- -- -- Moss Merchant Stick
Item Red Wing Stick 0 - 4 rand -- -- -- -- Moss Merchant Stick
Item Violent Wind Stick 0 - 4 rand -- -- -- -- Moss Merchant Stick
Item Mystery Stick 0 - 4 rand -- -- -- -- Moss Merchant Stick
Item Red Wing Stick 0 - 4 rand -- -- -- -- Moss Merchant Stick
Item Violent Wind Stick 0 - 4 rand -- -- -- -- Moss Merchant Stick
Item Mystery Stick 0 - 4 rand -- -- -- -- Moss Merchant Stick
Item Red Wing Stick 0 - 4 rand -- -- -- -- Moss Merchant Stick
Item Violent Wind Stick 0 - 4 rand -- -- -- -- Moss Merchant Stick
Item Mystery Stick 0 - 4 rand -- -- -- -- Moss Merchant Stick
Item Red Wing Stick 0 - 4 rand -- -- -- -- Moss Merchant Stick
Item Violent Wind Stick 0 - 4 rand -- -- -- -- Moss Merchant Stick
Item Mystery Stick 0 - 4 rand -- -- -- -- Moss Merchant Stick
Item Chromatic Staff 0 - 0 rand -- -- -- Moss Merchant Staff
Item Chromatic Staff 0 - 0 rand -- -- -- -- Moss Merchant Staff
Item Staff of Destruction 0 - 4 rand -- -- -- -- Moss Merchant Staff
Item Staff of Resurrection 0 - 4 rand -- -- -- -- Moss Merchant Staff
Item Legendary Staff 0 - 4 rand -- -- -- -- Moss Merchant Staff
Item Gorgon Staff 0 - 4 rand -- -- -- -- Moss Merchant Staff
Item Thunder Staff 0 - 4 rand -- -- -- -- Moss Merchant Staff
Item Serpent Staff 0 - 4 rand -- -- -- -- Moss Merchant Staff
Item Angelic Staff 0 - 4 rand -- -- -- -- Moss Merchant Staff
Item Skull Staff 0 - 4 rand -- -- -- -- Moss Merchant Staff
Item Staff of Destruction 0 - 4 rand -- -- -- -- Moss Merchant Staff
Item Staff of Resurrection 0 - 4 rand -- -- -- -- Moss Merchant Staff
Item Legendary Staff 0 - 4 rand -- -- -- -- Moss Merchant Staff
Item Gorgon Staff 0 - 4 rand -- -- -- -- Moss Merchant Staff
Item Thunder Staff 0 - 4 rand -- -- -- -- Moss Merchant Staff
Item Serpent Staff 0 - 4 rand -- -- -- -- Moss Merchant Staff
Item Angelic Staff 0 - 4 rand -- -- -- -- Moss Merchant Staff
Item Skull Staff 0 - 4 rand -- -- -- -- Moss Merchant Staff
Item Staff of Destruction 0 - 4 rand -- -- -- -- Moss Merchant Staff
Item Staff of Resurrection 0 - 4 rand -- -- -- -- Moss Merchant Staff
Item Legendary Staff 0 - 4 rand -- -- -- -- Moss Merchant Staff
Item Gorgon Staff 0 - 4 rand -- -- -- -- Moss Merchant Staff
Item Thunder Staff 0 - 4 rand -- -- -- -- Moss Merchant Staff
Item Serpent Staff 0 - 4 rand -- -- -- -- Moss Merchant Staff
Item Angelic Staff 0 - 4 rand -- -- -- -- Moss Merchant Staff
Item Skull Staff 0 - 4 rand -- -- -- -- Moss Merchant Staff
Item Striker Scepter 0 - 0 rand -- -- Moss Merchant Scepter
Item Striker Scepter 0 - 0 rand -- -- -- Moss Merchant Scepter
Item Great Scepter 0 - 4 rand rand -- -- -- Moss Merchant Scepter
Item Master Scepter 0 - 4 rand rand -- -- -- Moss Merchant Scepter
Item Battle Scepter 0 - 4 rand rand -- -- -- Moss Merchant Scepter
Item Crystal Morning Star 0 - 4 rand rand -- -- -- Moss Merchant Scepter
Item Great Hammer 0 - 4 rand rand -- -- -- Moss Merchant Scepter
Item Flail 0 - 4 rand -- -- -- -- Moss Merchant Scepter
Item Morning Star 0 - 4 rand rand -- -- -- Moss Merchant Scepter
Item Mace 0 - 4 rand -- -- -- -- Moss Merchant Scepter
Item Great Scepter 0 - 4 rand rand -- -- -- Moss Merchant Scepter
Item Master Scepter 0 - 4 rand rand -- -- -- Moss Merchant Scepter
Item Battle Scepter 0 - 4 rand rand -- -- -- Moss Merchant Scepter
Item Crystal Morning Star 0 - 4 rand rand -- -- -- Moss Merchant Scepter
Item Great Hammer 0 - 4 rand rand -- -- -- Moss Merchant Scepter
Item Flail 0 - 4 rand -- -- -- -- Moss Merchant Scepter
Item Morning Star 0 - 4 rand rand -- -- -- Moss Merchant Scepter
Item Mace 0 - 4 rand -- -- -- -- Moss Merchant Scepter
Item Great Scepter 0 - 4 rand rand -- -- -- Moss Merchant Scepter
Item Master Scepter 0 - 4 rand rand -- -- -- Moss Merchant Scepter
Item Battle Scepter 0 - 4 rand rand -- -- -- Moss Merchant Scepter
Item Crystal Morning Star 0 - 4 rand rand -- -- -- Moss Merchant Scepter
Item Great Hammer 0 - 4 rand rand -- -- -- Moss Merchant Scepter
Item Flail 0 - 4 rand -- -- -- -- Moss Merchant Scepter
Item Morning Star 0 - 4 rand rand -- -- -- Moss Merchant Scepter
Item Mace 0 - 4 rand -- -- -- -- Moss Merchant Scepter
Item Aileen Bow 0 - 0 rand -- -- Moss Merchant Bow/Crossbow
Item Aileen Bow 0 - 0 rand -- -- -- Moss Merchant Bow/Crossbow
Item Saints Crossbow 0 - 4 rand rand -- -- -- Moss Merchant Bow/Crossbow
Item Aquagold Crossbow 0 - 4 rand rand -- -- -- Moss Merchant Bow/Crossbow
Item Bluewing Crossbow 0 - 4 rand rand -- -- -- Moss Merchant Bow/Crossbow
Item Serpent Crossbow 0 - 4 rand rand -- -- -- Moss Merchant Bow/Crossbow
Item Light Crossbow 0 - 4 rand rand -- -- -- Moss Merchant Bow/Crossbow
Item Arquebus 0 - 4 rand rand -- -- -- Moss Merchant Bow/Crossbow
Item Golden Crossbow 0 - 4 rand rand -- -- -- Moss Merchant Bow/Crossbow
Item Crossbow 0 - 4 rand rand -- -- -- Moss Merchant Bow/Crossbow
Item Silver Bow 0 - 4 rand rand -- -- -- Moss Merchant Bow/Crossbow
Item Tiger Bow 0 - 4 rand rand -- -- -- Moss Merchant Bow/Crossbow
Item Battle Bow 0 - 4 rand rand -- -- -- Moss Merchant Bow/Crossbow
Item Elven Bow 0 - 4 rand rand -- -- -- Moss Merchant Bow/Crossbow
Item Bow 0 - 4 rand rand -- -- -- Moss Merchant Bow/Crossbow
Item Short Bow 0 - 4 rand rand -- -- -- Moss Merchant Bow/Crossbow
Item Saints Crossbow 0 - 4 rand rand -- -- -- Moss Merchant Bow/Crossbow
Item Aquagold Crossbow 0 - 4 rand rand -- -- -- Moss Merchant Bow/Crossbow
Item Bluewing Crossbow 0 - 4 rand rand -- -- -- Moss Merchant Bow/Crossbow
Item Serpent Crossbow 0 - 4 rand rand -- -- -- Moss Merchant Bow/Crossbow
Item Light Crossbow 0 - 4 rand rand -- -- -- Moss Merchant Bow/Crossbow
Item Arquebus 0 - 4 rand rand -- -- -- Moss Merchant Bow/Crossbow
Item Golden Crossbow 0 - 4 rand rand -- -- -- Moss Merchant Bow/Crossbow
Item Crossbow 0 - 4 rand rand -- -- -- Moss Merchant Bow/Crossbow
Item Silver Bow 0 - 4 rand rand -- -- -- Moss Merchant Bow/Crossbow
Item Tiger Bow 0 - 4 rand rand -- -- -- Moss Merchant Bow/Crossbow
Item Battle Bow 0 - 4 rand rand -- -- -- Moss Merchant Bow/Crossbow
Item Elven Bow 0 - 4 rand rand -- -- -- Moss Merchant Bow/Crossbow
Item Bow 0 - 4 rand rand -- -- -- Moss Merchant Bow/Crossbow
Item Short Bow 0 - 4 rand rand -- -- -- Moss Merchant Bow/Crossbow
Item Mace 5 - 5 -- -- -- Double Goer - Golden Chest 1 - 100
Item Double Axe 5 - 5 -- -- -- Double Goer - Golden Chest 1 - 100
Item Hand Axe 5 - 5 -- -- -- Double Goer - Golden Chest 1 - 100
Item Sword of Assassin 5 - 5 -- -- -- Double Goer - Golden Chest 1 - 100
Item Rapier 5 - 5 -- -- -- Double Goer - Golden Chest 1 - 100
Item Kris 5 - 5 -- -- -- Double Goer - Golden Chest 1 - 100
Item Serpent Staff 5 - 5 -- -- -- Double Goer - Golden Chest 1 - 100
Item Angelic Staff 5 - 5 -- -- -- Double Goer - Golden Chest 1 - 100
Item Skull Staff 5 - 5 -- -- -- Double Goer - Golden Chest 1 - 100
Item Kite Shield 5 - 5 -- -- -- Double Goer - Golden Chest 1 - 100
Item Horn Shield 5 - 5 -- -- -- Double Goer - Golden Chest 1 - 100
Full Set Vine 5 - 5 -- -- -- -- Double Goer - Golden Chest 1 - 100
Full Set Pad 5 - 5 -- -- -- -- Double Goer - Golden Chest 1 - 100
Full Set Leather 5 - 5 -- -- -- -- Double Goer - Golden Chest 1 - 100
Item Great Reign Crossbow 0 - 0 rand -- -- Medusa
Item Great Lords Scepter 0 - 0 rand -- -- Medusa
Item Shining Scepter 0 - 0 rand -- -- Medusa
Item Lords Scepter 0 - 0 rand -- -- Medusa
Item Demonic Stick 0 - 0 rand -- -- -- Medusa
Item Elemental Mace 0 - 0 rand -- -- -- Medusa
Item Dark Reign Blade 0 - 0 rand -- -- Medusa
Item Knights Blade 0 - 0 rand -- -- Medusa
Item Sword Dancer 0 - 0 rand -- -- Medusa
Item Daybreak 0 - 0 rand -- -- Medusa
Item Thunder Blade 0 - 0 rand -- -- Medusa
Item Rune Blade 0 - 0 rand -- -- Medusa
Item Albatross Bow 0 - 0 rand -- -- Medusa
Item Arrow Viper Bow 0 - 0 rand -- -- Medusa
Item Platina Staff 0 - 0 rand -- -- -- Medusa
Item Staff of Kundun 0 - 0 rand -- -- -- Medusa
Item Dragon Soul Staff 0 - 0 rand -- -- -- Medusa
Item Guardian Shield 0 - 3 rand -- -- -- -- Medusa
Item Frost Barrier Shield 0 - 3 rand -- -- -- -- Medusa
Item Salamander Shield 0 - 3 rand -- -- -- Medusa
Item Crimson Glory Shield 0 - 3 rand -- -- -- Medusa
Item Frost Mace 0 - 3 rand -- -- -- -- Medusa
Item Inberial Staff 0 - 3 rand -- -- -- -- Medusa
Item Deadly Staff 0 - 3 rand -- -- -- -- Medusa
Item Absolute Scepter 0 - 3 rand -- -- -- Medusa
Item Dark Stinger Bow 0 - 3 rand -- -- -- Medusa
Item Rune Bastard Sword 0 - 3 rand -- -- -- Medusa
Item Sword Breaker 0 - 3 rand -- -- -- Medusa
Item Flameberge 0 - 3 rand -- -- -- Medusa
Full Set Hades 0 - 3 rand -- -- -- -- Medusa
Full Set Royal 0 - 3 rand -- -- -- -- Medusa
Full Set Faith 0 - 3 rand -- -- -- -- Medusa
Full Set Seraphim 0 - 3 rand -- -- -- -- Medusa
Full Set Destroy 0 - 3 rand -- -- -- -- Medusa
Full Set Phantom 0 - 3 rand -- -- -- -- Medusa
Full Set Brave 0 - 3 rand -- -- -- -- Medusa
Full Set Titan 0 - 3 rand -- -- -- -- Medusa
Item Great Reign Crossbow 4 - 6 rand rand -- -- -- Maya Hand
Item Thunder Blade 4 - 6 rand rand -- -- -- Maya Hand
Item Dark Breaker 4 - 6 rand rand -- -- -- Maya Hand
Full Set Dark Steel 0 - 0 rand -- -- -- Balgass
Full Set Thunder Hawk 0 - 0 rand -- -- -- Balgass
Full Set Divine 0 - 0 rand -- -- -- Balgass
Full Set Grand Soul 0 - 0 rand -- -- -- Balgass
Full Set Black Dragon 0 - 0 rand -- -- -- Balgass
Item Sealed Bloodangel Summoner Gloves 0 - 0 -- -- -- -- -- Nixies Boss 5
Item Sealed Bloodangel Summoner Pants 0 - 0 -- -- -- -- -- Nixies Boss 5
Item Sealed Bloodangel Summoner Helm 0 - 0 -- -- -- -- -- Nixies Boss 5
Item Sealed Bloodangel Summoner Armor 0 - 0 -- -- -- -- -- Nixies Boss 5
Item Sealed Bloodangel Slayer Gloves 0 - 0 -- -- -- -- -- Nixies Boss 5
Item Dragon Soul Staff 0 - 0 rand -- -- -- Balgass
Item Staff of Destruction 0 - 0 rand -- -- -- Balgass
Item Saints Crossbow 0 - 0 rand -- -- Balgass
Item Great Scepter 0 - 0 rand -- -- Balgass
Item Celestial Bow 0 - 0 rand -- -- Balgass
Item Sword of Destruction 0 - 0 rand -- -- Balgass
Item Dragon Spear 0 - 0 rand -- -- Balgass
Full Set Guardian 0 - 0 rand -- -- -- Dark Elf
Full Set Legendary 0 - 0 rand -- -- -- Dark Elf
Full Set Dragon 0 - 0 rand -- -- -- Dark Elf
Item Aquagold Crossbow 0 - 0 rand -- -- Dark Elf
Item Master Scepter 0 - 0 rand -- -- Dark Elf
Item Staff of Resurrection 0 - 0 rand -- -- -- Dark Elf
Item Crystal Sword 0 - 0 rand -- -- Dark Elf
Item Crystal Morning Star 0 - 0 rand -- -- Dark Elf
Item Elemental Shield 3 - 5 rand rand -- -- -- Dark Elf
Item Chaos Dragon Shield 3 - 5 rand rand -- -- -- Dark Elf
Ancient Chamer's 0 - 0 rand -- -- -- Kundun
Ancient Hyperion's 0 - 0 rand -- -- -- Kundun
Ancient Vega's 0 - 0 rand -- -- -- Kundun
Ancient Semeden's 0 - 0 rand -- -- -- Kundun
Ancient Chrono's 0 - 0 rand -- -- -- Kundun
Ancient Broy's 0 - 0 rand -- -- -- Kundun
Ancient Agnis's 0 - 0 rand -- -- -- Kundun
Ancient Muren's 0 - 0 rand -- -- -- Kundun
Ancient Gaion's 0 - 0 rand -- -- -- Kundun
Ancient Aruan's 0 - 0 rand -- -- -- Kundun
Ancient Gywen's 0 - 0 rand -- -- -- Kundun
Ancient Karis's 0 - 0 rand -- -- -- Kundun
Ancient Argo's 0 - 0 rand -- -- -- Kundun
Ancient Elvian's 0 - 0 rand -- -- -- Kundun
Ancient Odin's 0 - 0 rand -- -- -- Kundun
Ancient Fase's 0 - 0 rand -- -- -- Kundun
Ancient Gaia's 0 - 0 rand -- -- -- Kundun
Ancient Drake's 0 - 0 rand -- -- -- Kundun
Ancient Ceto's 0 - 0 rand -- -- -- Kundun
Ancient Enis 0 - 0 rand -- -- -- Kundun
Ancient Anubis's 0 - 0 rand -- -- -- Kundun
Ancient Minet's 0 - 0 rand -- -- -- Kundun
Ancient Heras's 0 - 0 rand -- -- -- Kundun
Ancient Sylion's 0 - 0 rand -- -- -- Kundun
Ancient Evis's 0 - 0 rand -- -- -- Kundun
Ancient Barnake's 0 - 0 rand -- -- -- Kundun
Ancient Apollo's 0 - 0 rand -- -- -- Kundun
Ancient Vicious's 0 - 0 rand -- -- -- Kundun
Ancient Hyon's 0 - 0 rand -- -- -- Kundun
Ancient Rave's 0 - 0 rand -- -- -- Kundun
Ancient Kantata's 0 - 0 rand -- -- -- Kundun
Ancient Cloud's 0 - 0 rand -- -- -- Kundun
Ancient Garuda's 0 - 0 rand -- -- -- Kundun
Ancient Berserker's 0 - 0 rand -- -- -- Kundun
Ancient Warrior's 0 - 0 rand -- -- -- Kundun
Ancient Anonymous's 0 - 0 rand -- -- -- Kundun
Ancient Eplete's 0 - 0 rand -- -- -- Kundun
Ancient Mist's 0 - 0 rand -- -- -- Kundun
Item Hurricane Boots 0 - 4 rand rand rand -- -- Kundun
Item Hurricane Gloves 0 - 4 rand rand rand -- -- Kundun
Item Red Spirit Pants 0 - 4 rand rand rand -- -- Kundun
Item Hurricane Pants 0 - 4 rand rand rand -- -- Kundun
Item Dark Soul Pants 0 - 4 rand rand rand -- -- Kundun
Item Dark Master Pants 0 - 4 rand rand rand -- -- Kundun
Item Great Dragon Pants 0 - 4 rand rand rand -- -- Kundun
Item Sunlight Armor 0 - 4 rand rand rand -- -- Kundun
Item Volcano Armor 0 - 4 rand rand rand -- -- Kundun
Item Sylphid Ray Armor 0 - 4 rand rand rand -- -- Kundun
Item Venom Mist Armor 0 - 4 rand rand rand -- -- Kundun
Item Red Spirit Armor 0 - 4 rand rand rand -- -- Kundun
Item Hurricane Armor 0 - 4 rand rand rand -- -- Kundun
Item Thunder Hawk Armor 0 - 4 rand rand rand -- -- Kundun
Item Dark Phoenix Armor 0 - 4 rand rand rand -- -- Kundun
Item Dark Master Armor 0 - 4 rand rand rand -- -- Kundun
Item Great Dragon Armor 0 - 4 rand rand rand -- -- Kundun
Item Dark Soul Armor 0 - 4 rand rand rand -- -- Kundun
Item Dark Master Mask 0 - 4 rand rand rand -- -- Kundun
Item Dark Soul Helm 0 - 4 rand rand rand -- -- Kundun
Item Great Dragon Helm 0 - 4 rand rand rand -- -- Kundun
Item Staff of Destruction 0 - 0 rand -- -- -- Kundun
Item Great Lords Scepter 0 - 0 rand -- -- Kundun
Item Demonic Stick 0 - 0 rand -- -- -- Kundun
Item Storm Blitz Stick 0 - 4 rand rand -- -- -- Kundun
Item Grand Viper Staff 0 - 4 rand rand -- -- -- Kundun
Item Staff of Kundun 0 - 4 rand rand -- -- -- Kundun
Item Dragon Soul Staff 0 - 4 rand rand -- -- -- Kundun
Item Soleil Scepter 0 - 4 rand rand -- -- -- Kundun
Item Celestial Bow 0 - 0 rand -- -- Kundun
Item Saints Crossbow 0 - 0 rand -- -- Kundun
Item Sylph Wind Bow 0 - 4 rand rand -- -- -- Kundun
Item Arrow Viper Bow 0 - 4 rand rand -- -- -- Kundun
Item Buckler 0 - 0 rand -- -- Box of Kundun + 1
Item Horn Shield 0 - 0 rand -- -- Box of Kundun + 1
Item Small Shield 0 - 0 rand -- -- Box of Kundun + 1
Item Great Reign Crossbow 0 - 4 rand rand -- -- -- Kundun
Item Holy Storm Claw 0 - 0 rand -- -- Kundun
Item Sword of Destruction 0 - 0 rand -- -- Kundun
Item Dragon Spear 0 - 0 rand -- -- Kundun
Item Bone Blade 0 - 4 rand rand -- -- -- Kundun
Item Explosion Blade 0 - 4 rand rand -- -- -- Kundun
Item Dark Reign Blade 0 - 4 rand rand -- -- -- Kundun
Item Knights Blade 0 - 4 rand rand -- -- -- Kundun
Item Rune Blade 0 - 4 rand rand -- -- -- Kundun
Item Thunder Blade 0 - 4 rand rand -- -- -- Kundun
Item Daybreak 0 - 4 rand rand -- -- -- Kundun
Full Set Silk 0 - 0 rand -- -- -- Box of Kundun + 1
Full Set Vine 0 - 0 rand -- -- -- Box of Kundun + 1
Full Set Scale 0 - 0 rand -- -- -- Box of Kundun + 1
Full Set Leather 0 - 0 rand -- -- -- Box of Kundun + 1
Full Set Bone 0 - 0 rand -- -- -- Box of Kundun + 1
Full Set Pad 0 - 0 rand -- -- -- Box of Kundun + 1
Full Set Bronze 0 - 0 rand -- -- -- Box of Kundun + 1
Item Jewel of Chaos 0 - 0 -- -- -- -- -- Heart of Love
Item Jewel of Soul 0 - 0 -- -- -- -- -- Heart of Love
Item Jewel of Bless 0 - 0 -- -- -- -- -- Heart of Love
Item Violent Wind Boots 5 - 5 rand -- rand -- -- Heart of Love
Item Violent Wind Gloves 5 - 5 rand -- rand -- -- Heart of Love
Item Violent Wind Pants 5 - 5 rand -- rand -- -- Heart of Love
Item Violent Wind Armor 5 - 5 rand -- rand -- -- Heart of Love
Item Violent Wind Helm 5 - 5 rand -- rand -- -- Heart of Love
Item Sphinx Boots 5 - 5 rand -- rand -- -- Heart of Love
Item Sphinx Gloves 5 - 5 rand -- rand -- -- Heart of Love
Item Sphinx Pants 5 - 5 rand -- rand -- -- Heart of Love
Item Sphinx Armor 5 - 5 rand -- rand -- -- Heart of Love
Item Sphinx Mask 5 - 5 rand -- rand -- -- Heart of Love
Item Silk Boots 5 - 5 rand -- rand -- -- Heart of Love
Item Silk Gloves 5 - 5 rand -- rand -- -- Heart of Love
Item Silk Pants 5 - 5 rand -- rand -- -- Heart of Love
Item Silk Armor 5 - 5 rand -- rand -- -- Heart of Love
Item Silk Helm 5 - 5 rand -- rand -- -- Heart of Love
Item Vine Boots 5 - 5 rand -- rand -- -- Heart of Love
Item Vine Gloves 5 - 5 rand -- rand -- -- Heart of Love
Item Vine Pants 5 - 5 rand -- rand -- -- Heart of Love
Item Vine Armor 5 - 5 rand -- rand -- -- Heart of Love
Item Vine Helm 5 - 5 rand -- rand -- -- Heart of Love
Item Wind Boots 5 - 5 rand -- rand -- -- Heart of Love
Item Wind Gloves 5 - 5 rand -- rand -- -- Heart of Love
Item Wind Pants 5 - 5 rand -- rand -- -- Heart of Love
Item Wind Armor 5 - 5 rand -- rand -- -- Heart of Love
Item Wind Helm 5 - 5 rand -- rand -- -- Heart of Love
Item Bronze Boots 5 - 5 rand -- rand -- -- Heart of Love
Item Bronze Gloves 5 - 5 rand -- rand -- -- Heart of Love
Item Bronze Pants 5 - 5 rand -- rand -- -- Heart of Love
Item Bronze Armor 5 - 5 rand -- rand -- -- Heart of Love
Item Bronze Helm 5 - 5 rand -- rand -- -- Heart of Love
Item Pad Boots 5 - 5 rand -- rand -- -- Heart of Love
Item Pad Gloves 5 - 5 rand -- rand -- -- Heart of Love
Item Pad Pants 5 - 5 rand -- rand -- -- Heart of Love
Item Pad Armor 5 - 5 rand -- rand -- -- Heart of Love
Item Pad Helm 5 - 5 rand -- rand -- -- Heart of Love
Item Leather Boots 5 - 5 rand -- rand -- -- Heart of Love
Item Leather Gloves 5 - 5 rand -- rand -- -- Heart of Love
Item Leather Pants 5 - 5 rand -- rand -- -- Heart of Love
Item Leather Armor 5 - 5 rand -- rand -- -- Heart of Love
Item Leather Helm 5 - 5 rand -- rand -- -- Heart of Love
Item Tower Shield 5 - 5 rand rand rand -- -- Heart of Love
Item Dragon Slayer Shield 5 - 5 rand rand rand -- -- Heart of Love
Item Thunder Staff 5 - 5 rand -- rand -- -- Heart of Love
Item Serpent Crossbow 5 - 5 rand rand rand -- -- Heart of Love
Item Tiger Bow 5 - 5 rand rand rand -- -- Heart of Love
Item Light Crossbow 5 - 5 rand rand rand -- -- Heart of Love
Item Serpent Spear 5 - 5 rand rand rand -- -- Heart of Love
Item Berdysh 5 - 5 rand rand rand -- -- Heart of Love
Item Great Hammer 5 - 5 rand rand rand -- -- Heart of Love
Item Larkan Axe 5 - 5 rand rand rand -- -- Heart of Love
Item Nikea Axe 5 - 5 rand rand rand -- -- Heart of Love
Item Battle Axe 5 - 5 rand rand rand -- -- Heart of Love
Item Double Blade 5 - 5 rand rand rand -- -- Heart of Love
Item Legendary Sword 5 - 5 rand rand rand -- -- Heart of Love
Item Light Saber 5 - 5 rand rand rand -- -- Heart of Love
Item Kite Shield 5 - 5 rand -- rand -- -- Heart of Love
Item Horn Shield 5 - 5 rand -- rand -- -- Heart of Love
Item Buckler 5 - 5 rand rand rand -- -- Heart of Love
Item Mystery Stick 5 - 5 rand -- rand -- -- Heart of Love
Item Skull Staff 5 - 5 rand -- rand -- -- Heart of Love
Item Golden Crossbow 5 - 5 rand rand rand -- -- Heart of Love
Item Crossbow 5 - 5 rand rand rand -- -- Heart of Love
Item Morning Star 5 - 5 rand rand rand -- -- Heart of Love
Item Mace 5 - 5 rand -- rand -- -- Heart of Love
Item Double Axe 5 - 5 rand rand rand -- -- Heart of Love
Item Hand Axe 5 - 5 rand -- rand -- -- Heart of Love
Item Katana 5 - 5 rand rand rand -- -- Heart of Love
Item Sword of Assassin 5 - 5 rand rand rand -- -- Heart of Love
Item Rapier 5 - 5 rand -- rand -- -- Heart of Love
Item Pendant of Ability 0 - 0 -- -- -- -- Box of Kundun + 2
Item Pendant of Water 0 - 0 -- -- -- -- Box of Kundun + 2
Item Pendant of Wind 0 - 0 -- -- -- -- Box of Kundun + 2
Item Pendant of Ice 0 - 0 -- -- -- -- Box of Kundun + 2
Item Ring of Magic 0 - 0 -- -- -- -- Box of Kundun + 2
Item Ring of Wind 0 - 0 -- -- -- -- Box of Kundun + 2
Item Ring of Earth 0 - 0 -- -- -- -- Box of Kundun + 2
Item Ring of Fire 0 - 0 -- -- -- -- Box of Kundun + 2
Item Pendant of Fire 0 - 0 -- -- -- -- Box of Kundun + 2
Item Pendant of Lighting 0 - 0 -- -- -- -- Box of Kundun + 2
Item Ring of Poison 0 - 0 -- -- -- -- Box of Kundun + 2
Item Ring of Ice 0 - 0 -- -- -- -- Box of Kundun + 2
Item Flail 0 - 0 rand -- -- Box of Kundun + 2
Item Morning Star 0 - 0 rand -- -- Box of Kundun + 2
Item Prickle Lance 0 - 0 rand -- -- Box of Kundun + 2
Item Lapid Lance 0 - 0 rand -- -- Box of Kundun + 2
Item Giant Trident 0 - 0 rand -- -- Box of Kundun + 2
Item Spear 0 - 0 rand -- -- Box of Kundun + 2
Item Halberd 0 - 0 rand -- -- Box of Kundun + 2
Item Double Poleaxe 0 - 0 rand -- -- Box of Kundun + 2
Item Dragon Lance 0 - 0 rand -- -- Box of Kundun + 2
Item Arquebus 0 - 0 rand -- -- Box of Kundun + 2
Item Battle Bow 0 - 0 rand -- -- Box of Kundun + 2
Item Golden Crossbow 0 - 0 rand -- -- Box of Kundun + 2
Item Elven Bow 0 - 0 rand -- -- Box of Kundun + 2
Item Mystery Stick 0 - 0 rand -- -- Box of Kundun + 2
Item Angelic Staff 0 - 0 rand -- -- Box of Kundun + 2
Item Elven Axe 0 - 0 rand -- -- Box of Kundun + 2
Item Falchion 0 - 0 rand -- -- Box of Kundun + 2
Item Gladius 0 - 0 rand -- -- Box of Kundun + 2
Item Tomahawk 0 - 0 rand -- -- Box of Kundun + 2
Item Double Axe 0 - 0 rand -- -- Box of Kundun + 2
Item Sword of Assassin 0 - 0 rand -- -- Box of Kundun + 2
Item Katana 0 - 0 rand -- -- Box of Kundun + 2
Item Lapid Shield 0 - 0 rand -- -- Box of Kundun + 2
Item Large Round Shield 0 - 0 rand -- -- Box of Kundun + 2
Item Skull Shield 0 - 0 rand -- -- Box of Kundun + 2
Item Kite Shield 0 - 0 rand -- -- Box of Kundun + 2
Full Set Sphinx 0 - 0 rand -- -- -- Box of Kundun + 2
Full Set Brass 0 - 0 rand -- -- -- Box of Kundun + 2
Full Set Plate 0 - 0 rand -- -- -- Box of Kundun + 2
Full Set Wind 0 - 0 rand -- -- -- Box of Kundun + 2
Full Set Spirit 0 - 0 rand -- -- -- Box of Kundun + 2
Full Set Violent Wind 0 - 0 rand -- -- -- Box of Kundun + 2
Item Pendant of Ability 0 - 0 -- -- -- -- Box of Kundun + 3
Item Pendant of Water 0 - 0 -- -- -- -- Box of Kundun + 3
Item Pendant of Wind 0 - 0 -- -- -- -- Box of Kundun + 3
Item Pendant of Ice 0 - 0 -- -- -- -- Box of Kundun + 3
Item Ring of Magic 0 - 0 -- -- -- -- Box of Kundun + 3
Item Ring of Wind 0 - 0 -- -- -- -- Box of Kundun + 3
Item Ring of Earth 0 - 0 -- -- -- -- Box of Kundun + 3
Item Ring of Fire 0 - 0 -- -- -- -- Box of Kundun + 3
Item Pendant of Fire 0 - 0 -- -- -- -- Box of Kundun + 3
Item Pendant of Lighting 0 - 0 -- -- -- -- Box of Kundun + 3
Item Ring of Poison 0 - 0 -- -- -- -- Box of Kundun + 3
Item Ring of Ice 0 - 0 -- -- -- -- Box of Kundun + 3
Item Great Hammer 0 - 0 rand -- -- Box of Kundun + 3
Item Berdysh 0 - 0 rand -- -- Box of Kundun + 3
Item Serpent Spear 0 - 0 rand -- -- Box of Kundun + 3
Item Light Spear 0 - 0 rand -- -- Box of Kundun + 3
Item Serpent Crossbow 0 - 0 rand -- -- Box of Kundun + 3
Item Light Crossbow 0 - 0 rand -- -- Box of Kundun + 3
Item Tiger Bow 0 - 0 rand -- -- Box of Kundun + 3
Item Violent Wind Stick 0 - 0 rand -- -- Box of Kundun + 3
Item Thunder Staff 0 - 0 rand -- -- Box of Kundun + 3
Item Serpent Staff 0 - 0 rand -- -- Box of Kundun + 3
Item Larkan Axe 0 - 0 rand -- -- Box of Kundun + 3
Item Nikea Axe 0 - 0 rand -- -- Box of Kundun + 3
Item Battle Axe 0 - 0 rand -- -- Box of Kundun + 3
Item Double Blade 0 - 0 rand -- -- Box of Kundun + 3
Item Legendary Sword 0 - 0 rand -- -- Box of Kundun + 3
Item Light Saber 0 - 0 rand -- -- Box of Kundun + 3
Item Sword of Salamander 0 - 0 rand -- -- Box of Kundun + 3
Item Serpent Sword 0 - 0 rand -- -- Box of Kundun + 3
Item Blade 0 - 0 rand -- -- Box of Kundun + 3
Item Plate Shield 0 - 0 rand -- -- Box of Kundun + 3
Item Spiked Shield 0 - 0 rand -- -- Box of Kundun + 3
Item Dragon Slayer Shield 0 - 0 rand -- -- Box of Kundun + 3
Item Elven Shield 0 - 0 rand -- -- Box of Kundun + 3
Full Set Robust 0 - 0 rand -- -- -- Box of Kundun + 3
Full Set Red Wing 0 - 0 rand -- -- -- Box of Kundun + 3
Full Set Gru Hill 0 - 0 rand -- -- -- Box of Kundun + 3
Full Set Sacred Fire 0 - 0 rand -- -- -- Box of Kundun + 3
Full Set Adamantine 0 - 0 rand -- -- -- Box of Kundun + 3
Full Set Light Plate 0 - 0 rand -- -- -- Box of Kundun + 3
Full Set Storm Crow 0 - 0 rand -- -- -- Box of Kundun + 3
Full Set Guardian 0 - 0 rand -- -- -- Box of Kundun + 3
Full Set Legendary 0 - 0 rand -- -- -- Box of Kundun + 3
Full Set Dragon 0 - 0 rand -- -- -- Box of Kundun + 3
Item Pendant of Ability 0 - 0 -- -- -- -- Box of Kundun + 4
Item Pendant of Water 0 - 0 -- -- -- -- Box of Kundun + 4
Item Pendant of Wind 0 - 0 -- -- -- -- Box of Kundun + 4
Item Pendant of Ice 0 - 0 -- -- -- -- Box of Kundun + 4
Item Ring of Magic 0 - 0 -- -- -- -- Box of Kundun + 4
Item Ring of Wind 0 - 0 -- -- -- -- Box of Kundun + 4
Item Ring of Earth 0 - 0 -- -- -- -- Box of Kundun + 4
Item Ring of Fire 0 - 0 -- -- -- -- Box of Kundun + 4
Item Pendant of Fire 0 - 0 -- -- -- -- Box of Kundun + 4
Item Pendant of Lighting 0 - 0 -- -- -- -- Box of Kundun + 4
Item Ring of Poison 0 - 0 -- -- -- -- Box of Kundun + 4
Item Ring of Ice 0 - 0 -- -- -- -- Box of Kundun + 4
Item Battle Scepter 0 - 0 rand -- -- Box of Kundun + 4
Item Crystal Morning Star 0 - 0 rand -- -- Box of Kundun + 4
Item Alacran Lance 0 - 0 rand -- -- Box of Kundun + 4
Item Conmocion Lance 0 - 0 rand -- -- Box of Kundun + 4
Item Bill of Balrog 0 - 0 rand -- -- Box of Kundun + 4
Item Great Scythe 0 - 0 rand -- -- Box of Kundun + 4
Item Combat Quiver 0 - 0 rand -- -- Box of Kundun + 4
Item Bluewing Crossbow 0 - 0 rand -- -- Box of Kundun + 4
Item Silver Bow 0 - 0 rand -- -- Box of Kundun + 4
Item Book of Lagle 0 - 0 rand -- -- Box of Kundun + 4
Item Book of Neil 0 - 0 rand -- -- Box of Kundun + 4
Item Book of Samut 0 - 0 rand -- -- Box of Kundun + 4
Item Red Wing Stick 0 - 0 rand -- -- Box of Kundun + 4
Item Legendary Staff 0 - 0 rand -- -- Box of Kundun + 4
Item Gorgon Staff 0 - 0 rand -- -- Box of Kundun + 4
Item Crescent Axe 0 - 0 rand -- -- Box of Kundun + 4
Item Sacred Glove 0 - 0 rand -- -- Box of Kundun + 4
Item Giant Sword 0 - 0 rand -- -- Box of Kundun + 4
Item Lighting Sword 0 - 0 rand -- -- Box of Kundun + 4
Item Heliacal Sword 0 - 0 rand -- -- Box of Kundun + 4
Item Alacran Shield 0 - 0 rand -- -- Box of Kundun + 4
Item Legendary Shield 0 - 0 rand -- -- Box of Kundun + 4
Item Bronze Shield 0 - 0 rand -- -- Box of Kundun + 4
Item Serpent Shield 0 - 0 rand -- -- Box of Kundun + 4
Item Tower Shield 0 - 0 rand -- -- Box of Kundun + 4
Full Set Ancient 0 - 0 rand -- -- -- Box of Kundun + 4
Full Set Glorious 0 - 0 rand -- -- -- Box of Kundun + 4
Full Set Valiant 0 - 0 rand -- -- -- Box of Kundun + 4
Full Set Iris 0 - 0 rand -- -- -- Box of Kundun + 4
Full Set Eclipse 0 - 0 rand -- -- -- Box of Kundun + 4
Full Set Ashcrow 0 - 0 rand -- -- -- Box of Kundun + 4
Item Pendant of Ability 0 - 0 -- -- -- -- Box of Kundun + 5
Item Pendant of Water 0 - 0 -- -- -- -- Box of Kundun + 5
Item Pendant of Wind 0 - 0 -- -- -- -- Box of Kundun + 5
Item Pendant of Ice 0 - 0 -- -- -- -- Box of Kundun + 5
Item Ring of Magic 0 - 0 -- -- -- -- Box of Kundun + 5
Item Ring of Wind 0 - 0 -- -- -- -- Box of Kundun + 5
Item Ring of Earth 0 - 0 -- -- -- -- Box of Kundun + 5
Item Ring of Fire 0 - 0 -- -- -- -- Box of Kundun + 5
Item Pendant of Fire 0 - 0 -- -- -- -- Box of Kundun + 5
Item Pendant of Lighting 0 - 0 -- -- -- -- Box of Kundun + 5
Item Ring of Poison 0 - 0 -- -- -- -- Box of Kundun + 5
Item Red Spirit Boots 0 - 0 rand -- -- -- Nightmare
Item Red Spirit Gloves 0 - 0 rand -- -- -- Nightmare
Item Thunder Hawk Boots 0 - 0 rand -- -- -- Nightmare
Item Thunder Hawk Gloves 0 - 0 rand -- -- -- Nightmare
Item Dark Steel Boots 0 - 0 rand -- -- -- Nightmare
Item Dark Steel Gloves 0 - 0 rand -- -- -- Nightmare
Item Adamantine Armor 0 - 0 rand -- -- -- Nightmare
Item Adamantine Mask 0 - 0 rand -- -- -- Nightmare
Item Storm Crow Pants 0 - 0 rand -- -- -- Nightmare
Item Storm Crow Armor 0 - 0 rand -- -- -- Nightmare
Item Divine Pants 0 - 0 rand -- -- -- Nightmare
Item Divine Armor 0 - 0 rand -- -- -- Nightmare
Item Divine Helm 0 - 0 rand -- -- -- Nightmare
Item Grand Soul Pants 0 - 0 rand -- -- -- Nightmare
Item Grand Soul Armor 0 - 0 rand -- -- -- Nightmare
Item Grand Soul Helm 0 - 0 rand -- -- -- Nightmare
Item Dark Soul Boots 0 - 0 rand -- -- -- Nightmare
Item Dark Soul Gloves 0 - 0 rand -- -- -- Nightmare
Item Jewel of Chaos 0 - 0 -- -- -- -- -- Golden Medal
Item Jewel of Soul 0 - 0 -- -- -- -- -- Golden Medal
Item Jewel of Bless 0 - 0 -- -- -- -- -- Golden Medal
Item Pendant of Fire 0 - 0 -- -- -- -- -- Golden Medal
Item Pendant of Lighting 0 - 0 -- -- -- -- -- Golden Medal
Item Ring of Poison 0 - 0 -- -- -- -- -- Golden Medal
Item Ring of Ice 0 - 0 -- -- -- -- -- Golden Medal
Item Horn of Uniria 0 - 0 -- -- -- -- -- Golden Medal
Item Satan 0 - 0 -- -- -- -- -- Golden Medal
Item Guardian Angel 0 - 0 -- -- -- -- -- Golden Medal
Item Spirit Boots 7 - 9 rand -- rand -- -- Golden Medal
Item Spirit Gloves 7 - 9 rand -- rand -- -- Golden Medal
Item Spirit Pants 7 - 9 rand -- rand -- -- Golden Medal
Item Spirit Armor 7 - 9 rand -- rand -- -- Golden Medal
Item Spirit Helm 7 - 9 rand -- rand -- -- Golden Medal
Item Wind Boots 7 - 9 rand -- rand -- -- Golden Medal
Item Wind Gloves 7 - 9 rand -- rand -- -- Golden Medal
Item Wind Pants 7 - 9 rand -- rand -- -- Golden Medal
Item Wind Armor 7 - 9 rand -- rand -- -- Golden Medal
Item Wind Helm 7 - 9 rand -- rand -- -- Golden Medal
Item Sphinx Boots 7 - 9 rand -- rand -- -- Golden Medal
Item Sphinx Gloves 7 - 9 rand -- rand -- -- Golden Medal
Item Sphinx Pants 7 - 9 rand -- rand -- -- Golden Medal
Item Sphinx Armor 7 - 9 rand -- rand -- -- Golden Medal
Item Sphinx Mask 7 - 9 rand -- rand -- -- Golden Medal
Item Plate Boots 7 - 9 rand -- rand -- -- Golden Medal
Item Plate Gloves 7 - 9 rand -- rand -- -- Golden Medal
Item Plate Pants 7 - 9 rand -- rand -- -- Golden Medal
Item Plate Armor 7 - 9 rand -- rand -- -- Golden Medal
Item Plate Helm 7 - 9 rand -- rand -- -- Golden Medal
Item Serpent Shield 7 - 9 rand rand rand -- -- Golden Medal
Item Tower Shield 7 - 9 rand rand rand -- -- Golden Medal
Item Violent Wind Stick 7 - 9 rand -- rand -- -- Golden Medal
Item Gorgon Staff 7 - 9 rand -- rand -- -- Golden Medal
Item Serpent Crossbow 7 - 9 rand rand rand -- -- Golden Medal
Item Tiger Bow 7 - 9 rand rand rand -- -- Golden Medal
Item Great Scythe 7 - 9 rand rand rand -- -- Golden Medal
Item Crescent Axe 7 - 9 rand rand rand -- -- Golden Medal
Item Heliacal Sword 7 - 9 rand rand rand -- -- Golden Medal
Item Giant Sword 7 - 9 rand rand rand -- -- Golden Medal
Item Jewel of Chaos 0 - 0 -- -- -- -- -- Firecracker
Item Jewel of Soul 0 - 0 -- -- -- -- -- Firecracker
Item Jewel of Bless 0 - 0 -- -- -- -- -- Firecracker
Item Violent Wind Boots 5 - 7 rand -- rand -- -- Firecracker
Item Violent Wind Gloves 5 - 7 rand -- rand -- -- Firecracker
Item Violent Wind Pants 5 - 7 rand -- rand -- -- Firecracker
Item Violent Wind Armor 5 - 7 rand -- rand -- -- Firecracker
Item Violent Wind Helm 5 - 7 rand -- rand -- -- Firecracker
Item Sphinx Boots 5 - 7 rand -- rand -- -- Firecracker
Item Sphinx Gloves 5 - 7 rand -- rand -- -- Firecracker
Item Sphinx Pants 5 - 7 rand -- rand -- -- Firecracker
Item Sphinx Armor 5 - 7 rand -- rand -- -- Firecracker
Item Sphinx Mask 5 - 7 rand -- rand -- -- Firecracker
Item Silk Boots 5 - 7 rand -- rand -- -- Firecracker
Item Silk Gloves 5 - 7 rand -- rand -- -- Firecracker
Item Silk Pants 5 - 7 rand -- rand -- -- Firecracker
Item Silk Armor 5 - 7 rand -- rand -- -- Firecracker
Item Silk Helm 5 - 7 rand -- rand -- -- Firecracker
Item Vine Boots 5 - 7 rand -- rand -- -- Firecracker
Item Vine Gloves 5 - 7 rand -- rand -- -- Firecracker
Item Vine Pants 5 - 7 rand -- rand -- -- Firecracker
Item Vine Armor 5 - 7 rand -- rand -- -- Firecracker
Item Vine Helm 5 - 7 rand -- rand -- -- Firecracker
Item Wind Boots 5 - 7 rand -- rand -- -- Firecracker
Item Wind Gloves 5 - 7 rand -- rand -- -- Firecracker
Item Wind Pants 5 - 7 rand -- rand -- -- Firecracker
Item Wind Armor 5 - 7 rand -- rand -- -- Firecracker
Item Wind Helm 5 - 7 rand -- rand -- -- Firecracker
Item Bronze Boots 5 - 7 rand -- rand -- -- Firecracker
Item Bronze Gloves 5 - 7 rand -- rand -- -- Firecracker
Item Bronze Pants 5 - 7 rand -- rand -- -- Firecracker
Item Bronze Armor 5 - 7 rand -- rand -- -- Firecracker
Item Bronze Helm 5 - 7 rand -- rand -- -- Firecracker
Item Pad Boots 5 - 7 rand -- rand -- -- Firecracker
Item Pad Gloves 5 - 7 rand -- rand -- -- Firecracker
Item Pad Pants 5 - 7 rand -- rand -- -- Firecracker
Item Pad Armor 5 - 7 rand -- rand -- -- Firecracker
Item Pad Helm 5 - 7 rand -- rand -- -- Firecracker
Item Leather Boots 5 - 7 rand -- rand -- -- Firecracker
Item Leather Gloves 5 - 7 rand -- rand -- -- Firecracker
Item Leather Pants 5 - 7 rand -- rand -- -- Firecracker
Item Leather Armor 5 - 7 rand -- rand -- -- Firecracker
Item Leather Helm 5 - 7 rand -- rand -- -- Firecracker
Item Tower Shield 5 - 7 rand rand rand -- -- Firecracker
Item Dragon Slayer Shield 5 - 7 rand rand rand -- -- Firecracker
Item Thunder Staff 5 - 7 rand -- rand -- -- Firecracker
Item Serpent Crossbow 5 - 7 rand rand rand -- -- Firecracker
Item Tiger Bow 5 - 7 rand rand rand -- -- Firecracker
Item Light Crossbow 5 - 7 rand rand rand -- -- Firecracker
Item Serpent Spear 5 - 7 rand rand rand -- -- Firecracker
Item Berdysh 5 - 7 rand rand rand -- -- Firecracker
Item Great Hammer 5 - 7 rand rand rand -- -- Firecracker
Item Larkan Axe 5 - 7 rand rand rand -- -- Firecracker
Item Nikea Axe 5 - 7 rand rand rand -- -- Firecracker
Item Battle Axe 5 - 7 rand rand rand -- -- Firecracker
Item Double Blade 5 - 7 rand rand rand -- -- Firecracker
Item Legendary Sword 5 - 7 rand rand rand -- -- Firecracker
Item Light Saber 5 - 7 rand rand rand -- -- Firecracker
Item Kite Shield 5 - 7 rand -- rand -- -- Firecracker
Item Horn Shield 5 - 7 rand -- rand -- -- Firecracker
Item Buckler 5 - 7 rand rand rand -- -- Firecracker
Item Mystery Stick 5 - 7 rand -- rand -- -- Firecracker
Item Skull Staff 5 - 7 rand -- rand -- -- Firecracker
Item Golden Crossbow 5 - 7 rand rand rand -- -- Firecracker
Item Crossbow 5 - 7 rand rand rand -- -- Firecracker
Item Morning Star 5 - 7 rand rand rand -- -- Firecracker
Item Mace 5 - 7 rand -- rand -- -- Firecracker
Item Double Axe 5 - 7 rand rand rand -- -- Firecracker
Item Hand Axe 5 - 7 rand -- rand -- -- Firecracker
Item Katana 5 - 7 rand rand rand -- -- Firecracker
Item Sword of Assassin 5 - 7 rand rand rand -- -- Firecracker
Item Rapier 5 - 7 rand -- rand -- -- Firecracker
Item Ring of Ice 0 - 0 -- -- -- -- Box of Kundun + 5
Item Lords Scepter 0 - 0 rand -- -- Box of Kundun + 5
Item Great Scepter 0 - 0 rand -- -- Box of Kundun + 5
Item Master Scepter 0 - 0 rand -- -- Box of Kundun + 5
Item Elemental Mace 0 - 0 rand -- -- Box of Kundun + 5
Item Chaos Dragon Axe 0 - 0 rand -- -- Box of Kundun + 5
Item Crystal Sword 0 - 0 rand -- -- Box of Kundun + 5
Item Vis Lance 0 - 0 rand -- -- Box of Kundun + 5
Item Pluma Lance 0 - 0 rand -- -- Box of Kundun + 5
Item Dragon Spear 0 - 0 rand -- -- Box of Kundun + 5
Item Celestial Bow 0 - 0 rand -- -- Box of Kundun + 5
Item Saints Crossbow 0 - 0 rand -- -- Box of Kundun + 5
Item Aquagold Crossbow 0 - 0 rand -- -- Box of Kundun + 5
Item Chaos Nature Bow 0 - 0 rand -- -- Box of Kundun + 5
Item Ancient Stick 0 - 0 rand -- -- Box of Kundun + 5
Item Dragon Soul Staff 3 - 5 rand rand -- -- -- Dark Elf
Item Great Reign Crossbow 3 - 5 rand rand -- -- -- Dark Elf
Item Great Lords Scepter 3 - 5 rand rand -- -- -- Dark Elf
Item Thunder Blade 3 - 5 rand rand -- -- -- Dark Elf
Item Dark Breaker 3 - 5 rand rand -- -- -- Dark Elf
Item Dragon Soul Staff 0 - 0 rand -- -- Box of Kundun + 5
Item Staff of Destruction 0 - 0 rand -- -- Box of Kundun + 5
Item Chaos Lighting Staff 0 - 0 rand -- -- Box of Kundun + 5
Item Staff of Resurrection 0 - 0 rand -- -- Box of Kundun + 5
Item Lost Map 4 - 6 -- -- -- -- -- Dark Elf
Item Devils Invitation 4 - 5 -- -- -- -- -- Dark Elf
Item Invisibility Cloak 4 - 6 -- -- -- -- -- Dark Elf
Item Broken Horn 0 - 0 -- -- -- -- -- Dark Elf
Item Holy Storm Claw 0 - 0 rand -- -- Erohim
Item Sylph Wind Bow 0 - 0 rand -- -- Erohim
Item Demonic Stick 0 - 0 rand -- -- -- Erohim
Item Soleil Scepter 0 - 0 rand -- -- Erohim
Item Staff of Destruction 0 - 0 rand -- -- -- Erohim
Item Dragon Soul Staff 0 - 0 rand -- -- -- Erohim
Item Phoenix Soul Star 0 - 0 rand -- -- Erohim
Item Celestial Bow 0 - 0 rand -- -- Erohim
Item Saints Crossbow 0 - 0 rand -- -- Erohim
Item Dragon Spear 0 - 0 rand -- -- Erohim
Item Great Scepter 0 - 0 rand -- -- Erohim
Item Explosion Blade 0 - 0 rand -- -- Erohim
Item Sword of Destruction 0 - 0 rand -- -- Erohim
Item Bone Blade 0 - 0 rand -- -- Erohim
Item Holy Storm Claw 0 - 0 rand -- -- Box of Kundun + 5
Item Scroll of Chaotic Diseier 0 - 0 -- -- -- -- -- World Debenter - Muff
Item Scroll of Summon 0 - 0 -- -- -- -- -- World Debenter - Muff
Item Scroll of Gigantic Storm 0 - 0 -- -- -- -- -- World Debenter - Muff
Item Scroll of Wizardry Enhance 0 - 0 -- -- -- -- -- World Debenter - Muff
Item Scroll of Nova 0 - 0 -- -- -- -- -- World Debenter - Muff
Item Scroll of Fire Scream 0 - 0 -- -- -- -- -- World Debenter - Muff
Item Rune Blade 0 - 0 rand -- -- Box of Kundun + 5
Item Thunder Blade 0 - 0 rand -- -- Box of Kundun + 5
Item Jewel of Chaos 0 - 0 -- -- -- -- -- Box of Luck
Item Jewel of Soul 0 - 0 -- -- -- -- -- Box of Luck
Item Jewel of Bless 0 - 0 -- -- -- -- -- Box of Luck
Item Pendant of Fire 0 - 0 -- -- -- -- -- Box of Luck
Item Pendant of Lighting 0 - 0 -- -- -- -- -- Box of Luck
Item Ring of Poison 0 - 0 -- -- -- -- -- Box of Luck
Item Ring of Ice 0 - 0 -- -- -- -- -- Box of Luck
Item Horn of Uniria 0 - 0 -- -- -- -- -- Box of Luck
Item Satan 0 - 0 -- -- -- -- -- Box of Luck
Item Guardian Angel 0 - 0 -- -- -- -- -- Box of Luck
Item Silk Boots 4 - 6 -- -- -- -- -- Box of Luck
Item Bone Boots 4 - 6 -- -- -- -- -- Box of Luck
Item Scale Boots 4 - 6 -- -- -- -- -- Box of Luck
Item Bronze Boots 4 - 6 -- -- -- -- -- Box of Luck
Item Silk Gloves 4 - 6 -- -- -- -- -- Box of Luck
Item Bone Gloves 4 - 6 -- -- -- -- -- Box of Luck
Item Scale Gloves 4 - 6 -- -- -- -- -- Box of Luck
Item Bronze Gloves 4 - 6 -- -- -- -- -- Box of Luck
Item Silk Pants 4 - 6 -- -- -- -- -- Box of Luck
Item Bone Pants 4 - 6 -- -- -- -- -- Box of Luck
Item Scale Pants 4 - 6 -- -- -- -- -- Box of Luck
Item Bronze Pants 4 - 6 -- -- -- -- -- Box of Luck
Item Silk Armor 4 - 6 -- -- -- -- -- Box of Luck
Item Bone Armor 4 - 6 -- -- -- -- -- Box of Luck
Item Scale Armor 4 - 6 -- -- -- -- -- Box of Luck
Item Bronze Armor 4 - 6 -- -- -- -- -- Box of Luck
Item Silk Helm 4 - 6 -- -- -- -- -- Box of Luck
Item Bone Helm 4 - 6 -- -- -- -- -- Box of Luck
Item Scale Helm 4 - 6 -- -- -- -- -- Box of Luck
Item Bronze Helm 4 - 6 -- -- -- -- -- Box of Luck
Item Plate Shield 4 - 6 -- -- -- -- -- Box of Luck
Item Elven Shield 4 - 6 -- -- -- -- -- Box of Luck
Item Large Round Shield 4 - 6 -- -- -- -- -- Box of Luck
Item Skull Shield 4 - 6 -- -- -- -- -- Box of Luck
Item Serpent Staff 4 - 6 -- -- -- -- -- Box of Luck
Item Angelic Staff 4 - 6 -- -- -- -- -- Box of Luck
Item Battle Bow 4 - 6 -- -- -- -- -- Box of Luck
Item Arquebus 4 - 6 -- -- -- -- -- Box of Luck
Item Elven Bow 4 - 6 -- -- -- -- -- Box of Luck
Item Giant Trident 4 - 6 -- -- -- -- -- Box of Luck
Item Spear 4 - 6 -- -- -- -- -- Box of Luck
Item Halberd 4 - 6 -- -- -- -- -- Box of Luck
Item Flail 4 - 6 -- -- -- -- -- Box of Luck
Item Battle Axe 4 - 6 -- -- -- -- -- Box of Luck
Item Elven Axe 4 - 6 -- -- -- -- -- Box of Luck
Item Tomahawk 4 - 6 -- -- -- -- -- Box of Luck
Item Blade 4 - 6 -- -- -- -- -- Box of Luck
Item Sword of Salamander 4 - 6 -- -- -- -- -- Box of Luck
Item Serpent Sword 4 - 6 -- -- -- -- -- Box of Luck
Item Falchion 4 - 6 -- -- -- -- -- Box of Luck
Item Gladius 4 - 6 -- -- -- -- -- Box of Luck
Item Dark Breaker 0 - 0 rand -- -- Box of Kundun + 5
Item Jewel of Creation 0 - 0 -- -- -- -- -- Imperial Fortress - Statue
Item Pendant of Lighting 4 - 4 -- -- -- -- -- Box of Heaven
Item Horn of Uniria 0 - 0 -- -- -- -- -- Box of Heaven
Item Satan 0 - 0 -- -- -- -- -- Box of Heaven
Item Guardian Angel 0 - 0 -- -- -- -- -- Box of Heaven
Item Jewel of Soul 0 - 0 -- -- -- -- -- Box of Heaven
Item Jewel of Bless 0 - 0 -- -- -- -- -- Box of Heaven
Item Jewel of Chaos 0 - 0 -- -- -- -- -- Box of Heaven
Item Great Dragon Boots 0 - 0 rand -- -- -- Nightmare
Item Great Dragon Gloves 0 - 0 rand -- -- -- Nightmare
Item Dark Phoenix Pants 0 - 0 rand -- -- -- Nightmare
Item Dark Phoenix Armor 0 - 0 rand -- -- -- Nightmare
Item Dark Phoenix Helm 0 - 0 rand -- -- -- Nightmare
Item Black Dragon Armor 0 - 0 rand -- -- -- Nightmare
Item Sealed Bloodangel Slayer Pants 0 - 0 -- -- -- -- -- Nixies Boss 5
Item Sealed Bloodangel Slayer Helm 0 - 0 -- -- -- -- -- Nixies Boss 5
Item Sealed Bloodangel Slayer Armor 0 - 0 -- -- -- -- -- Nixies Boss 5
Item Sealed Bloodangel Lord Gloves 0 - 0 -- -- -- -- -- Nixies Boss 5
Item Sealed Bloodangel Lord Pants 0 - 0 -- -- -- -- -- Nixies Boss 5
Item Sealed Bloodangel Lancer Armor 0 - 0 -- -- -- -- -- Nixies Boss 5
Item Sealed Bloodangel Fighter Boots 0 - 0 -- -- -- -- -- Nixies Boss 5
Item Sealed Bloodangel Fighter Pants 0 - 0 -- -- -- -- -- Nixies Boss 5
Item Sealed Bloodangel Fighter Helm 0 - 0 -- -- -- -- -- Nixies Boss 5
Item Sealed Bloodangel Fighter Armor 0 - 0 -- -- -- -- -- Nixies Boss 5
Full Set Trace 3 - 5 rand -- -- -- -- PVP World Boss
Full Set Fidelity 3 - 5 rand -- -- -- -- PVP World Boss
Full Set Constant 3 - 5 rand -- -- -- -- PVP World Boss
Item Sealed Bloodangel Lord Helm 0 - 0 -- -- -- -- -- Nixies Boss 5
Item Sealed Bloodangel Lord Armor 0 - 0 -- -- -- -- -- Nixies Boss 5
Item Sealed Bloodangel Magic Gloves (E) 0 - 0 -- -- -- -- -- Nixies Boss 5
Item Sealed Bloodangel Magic Pants (E) 0 - 0 -- -- -- -- -- Nixies Boss 5
Item Sealed Bloodangel Magic Boots (E) 0 - 0 -- -- -- -- -- Nixies Boss 5
Item Sealed Bloodangel Magic Armor (E) 0 - 0 -- -- -- -- -- Nixies Boss 5
Item Sealed Bloodangel Magic Gloves (S) 0 - 0 -- -- -- -- -- Nixies Boss 5
Item Sealed Bloodangel Magic Pants (S) 0 - 0 -- -- -- -- -- Nixies Boss 5
Item Sealed Bloodangel Magic Boots (S) 0 - 0 -- -- -- -- -- Nixies Boss 5
Item Sealed Bloodangel Magic Armor (S) 0 - 0 -- -- -- -- -- Nixies Boss 5
Item Sealed Bloodangel Elf Gloves (E) 0 - 0 -- -- -- -- -- Nixies Boss 5
Item Sealed Bloodangel Elf Pants (E) 0 - 0 -- -- -- -- -- Nixies Boss 5
Item Sealed Bloodangel Elf Helm (E) 0 - 0 -- -- -- -- -- Nixies Boss 5
Item Elemental Shield 0 - 0 rand -- -- -- Nightmare
Item Chaos Dragon Shield 0 - 0 rand -- -- Nightmare
Item Dragon Soul Staff 0 - 0 rand -- -- -- Nightmare
Item Staff of Destruction 0 - 0 rand -- -- -- Nightmare
Item Lords Scepter 0 - 0 rand -- -- Nightmare
Item Great Lords Scepter 0 - 0 rand -- -- Nightmare
Item Arrow Viper Bow 0 - 0 rand -- -- Nightmare
Item Rune Blade 0 - 0 rand -- -- Nightmare
Item Sword of Destruction 0 - 0 rand -- -- Nightmare
Item Dark Reign Blade 0 - 0 rand -- -- Nightmare
Item Knights Blade 0 - 0 rand -- -- Nightmare
Item Dragon Spear 0 - 0 rand -- -- Nightmare
Item Sealed Bloodangel Elf Armor (E) 0 - 0 -- -- -- -- -- Nixies Boss 5
Item Sealed Bloodangel Elf Gloves (A) 0 - 0 -- -- -- -- -- Nixies Boss 5
Item Sealed Bloodangel Elf Pants (A) 0 - 0 -- -- -- -- -- Nixies Boss 5
Item Sealed Bloodangel Elf Helm (A) 0 - 0 -- -- -- -- -- Nixies Boss 5
Item Sealed Bloodangel Elf Armor (A) 0 - 0 -- -- -- -- -- Nixies Boss 5
Item Guardian Pants 0 - 0 rand -- -- -- Maya Hand
Item Guardian Armor 0 - 0 rand -- -- -- Maya Hand
Item Legendary Pants 0 - 0 rand -- -- -- Maya Hand
Item Legendary Armor 0 - 0 rand -- -- -- Maya Hand
Item Adamantine Boots 0 - 0 rand -- -- -- Maya Hand
Item Adamantine Gloves 0 - 0 rand -- -- -- Maya Hand
Item Adamantine Pants 0 - 0 rand -- -- -- Maya Hand
Item Storm Crow Boots 0 - 0 rand -- -- -- Maya Hand
Item Storm Crow Gloves 0 - 0 rand -- -- -- Maya Hand
Item Divine Boots 0 - 0 rand -- -- -- Maya Hand
Item Divine Gloves 0 - 0 rand -- -- -- Maya Hand
Item Grand Soul Boots 0 - 0 rand -- -- -- Maya Hand
Item Grand Soul Gloves 0 - 0 rand -- -- -- Maya Hand
Item Dark Phoenix Boots 0 - 0 rand -- -- -- Maya Hand
Item Dark Phoenix Gloves 0 - 0 rand -- -- -- Maya Hand
Item Black Dragon Boots 0 - 0 rand -- -- -- Maya Hand
Item Black Dragon Gloves 0 - 0 rand -- -- -- Maya Hand
Item Black Dragon Pants 0 - 0 rand -- -- -- Maya Hand
Item Black Dragon Helm 0 - 0 rand -- -- -- Maya Hand
Item Dark Steel Pants 4 - 6 rand -- -- -- -- Maya Hand
Item Dark Steel Armor 4 - 6 rand -- -- -- -- Maya Hand
Item Thunder Hawk Pants 4 - 6 rand -- -- -- -- Maya Hand
Item Thunder Hawk Armor 4 - 6 rand -- -- -- -- Maya Hand
Item Divine Pants 4 - 6 rand -- -- -- -- Maya Hand
Item Divine Armor 4 - 6 rand -- -- -- -- Maya Hand
Item Grand Soul Pants 4 - 6 rand -- -- -- -- Maya Hand
Item Grand Soul Armor 4 - 6 rand -- -- -- -- Maya Hand
Item Dark Phoenix Pants 4 - 6 rand -- -- -- -- Maya Hand
Item Dark Phoenix Armor 4 - 6 rand -- -- -- -- Maya Hand
Item Glorious Boots 4 - 6 rand -- -- -- -- Maya Hand
Item Glorious Gloves 4 - 6 rand -- -- -- -- Maya Hand
Item Glorious Mask 4 - 6 rand -- -- -- -- Maya Hand
Item Valiant Boots 4 - 6 rand -- -- -- -- Maya Hand
Item Valiant Gloves 4 - 6 rand -- -- -- -- Maya Hand
Item Iris Boots 4 - 6 rand -- -- -- -- Maya Hand
Item Iris Gloves 4 - 6 rand -- -- -- -- Maya Hand
Item Iris Pants 4 - 6 rand -- -- -- -- Maya Hand
Item Iris Helm 4 - 6 rand -- -- -- -- Maya Hand
Item Eclipse Boots 4 - 6 rand -- -- -- -- Maya Hand
Item Eclipse Gloves 4 - 6 rand -- -- -- -- Maya Hand
Item Eclipse Pants 4 - 6 rand -- -- -- -- Maya Hand
Item Eclipse Helm 4 - 6 rand -- -- -- -- Maya Hand
Item Ashcrow Boots 4 - 6 rand -- -- -- -- Maya Hand
Item Ashcrow Gloves 4 - 6 rand -- -- -- -- Maya Hand
Item Ashcrow Pants 4 - 6 rand -- -- -- -- Maya Hand
Item Ashcrow Helm 4 - 6 rand -- -- -- -- Maya Hand
Item Legendary Staff 0 - 0 rand -- -- -- Maya Hand
Item Saints Crossbow 0 - 0 rand -- -- Maya Hand
Item Aquagold Crossbow 0 - 0 rand -- -- Maya Hand
Item Master Scepter 0 - 0 rand -- -- Maya Hand
Item Crystal Sword 0 - 0 rand -- -- Maya Hand
Item Lighting Sword 0 - 0 rand -- -- Maya Hand
Item Crystal Morning Star 0 - 0 rand -- -- Maya Hand
Item Elemental Shield 4 - 6 rand -- -- -- -- Maya Hand
Item Bronze Shield 4 - 6 rand rand -- -- -- Maya Hand
Item Grand Soul Shield 4 - 6 rand -- -- -- -- Maya Hand
Item Dragon Soul Staff 4 - 6 rand -- -- -- -- Maya Hand
Item Lords Scepter 4 - 6 rand rand -- -- -- Maya Hand
Full Set Phoenix Soul 0 - 0 rand -- -- -- Lord Mix
Full Set Storm Blitz 0 - 0 rand -- -- -- Lord Mix
Full Set Sunlight 0 - 0 rand -- -- -- Lord Mix
Full Set Volcano 0 - 0 rand -- -- -- Lord Mix
Full Set Sylphid Ray 0 - 0 rand -- -- -- Lord Mix
Full Set Venom Mist 0 - 0 rand -- -- -- Lord Mix
Full Set Dragon Knight 0 - 0 rand -- -- -- Lord Mix
Full Set Sate 0 - 0 rand -- -- -- Lord Mix
Full Set Hirat 0 - 0 rand -- -- -- Lord Mix
Full Set Piercing Grove 0 - 0 rand -- -- -- Lord Mix
Full Set Demonic 0 - 0 rand -- -- -- Lord Mix
Full Set Dark Master 0 - 0 rand -- -- -- Lord Mix
Full Set Red Spirit 0 - 0 rand -- -- -- Lord Mix
Full Set Hurricane 0 - 0 rand -- -- -- Lord Mix
Full Set Dark Soul 0 - 0 rand -- -- -- Lord Mix
Full Set Great Dragon 0 - 0 rand -- -- -- Lord Mix
Item Legend Credit Coin 5 - 6 -- -- -- -- -- Skeleton Sorcerer Invasion
Item Legend Credit Coin 0 - 4 -- -- -- -- -- Skeleton Sorcerer Invasion
Item Master EXP Potion (6) 0 - 0 -- -- -- -- -- Skeleton Sorcerer Invasion
Item Master EXP Potion (5) 0 - 0 -- -- -- -- -- Skeleton Sorcerer Invasion
Item Master EXP Potion (4) 0 - 0 -- -- -- -- -- Skeleton Sorcerer Invasion
Item Master EXP Potion (3) 0 - 0 -- -- -- -- -- Skeleton Sorcerer Invasion
Item Master EXP Potion (2) 0 - 0 -- -- -- -- -- Skeleton Sorcerer Invasion
Item Sealed Bloodangel Wizard Gloves 0 - 0 -- -- -- -- -- Nixies Boss 5
Item Sealed Bloodangel Wizard Pants 0 - 0 -- -- -- -- -- Nixies Boss 5
Item Sealed Bloodangel Wizard Helm 0 - 0 -- -- -- -- -- Nixies Boss 5
Item Jewel of Life 0 - 0 -- -- -- -- -- Imperial Fortress - Statue
Item Jewel of Soul 0 - 0 -- -- -- -- -- Imperial Fortress - Statue
Item Jewel of Bless 0 - 0 -- -- -- -- -- Imperial Fortress - Statue
Item Jewel of Chaos 0 - 0 -- -- -- -- -- Imperial Fortress - Statue
Item Jewel of Creation 0 - 0 -- -- -- -- -- Old Jewerly Case
Item Jewel of Life 0 - 0 -- -- -- -- -- Old Jewerly Case
Item Jewel of Soul 0 - 0 -- -- -- -- -- Old Jewerly Case
Item Jewel of Bless 0 - 0 -- -- -- -- -- Old Jewerly Case
Item Jewel of Chaos 0 - 0 -- -- -- -- -- Old Jewerly Case
Item Jewel of Creation 0 - 0 -- -- -- -- -- Steel Jewerly Case
Item Jewel of Life 0 - 0 -- -- -- -- -- Steel Jewerly Case
Item Jewel of Soul 0 - 0 -- -- -- -- -- Steel Jewerly Case
Item Jewel of Bless 0 - 0 -- -- -- -- -- Steel Jewerly Case
Item Jewel of Chaos 0 - 0 -- -- -- -- -- Steel Jewerly Case
Item Gemstone 0 - 0 -- -- -- -- -- Elegant Jewerly Case
Item Jewel of Creation 0 - 0 -- -- -- -- -- Elegant Jewerly Case
Item Jewel of Life 0 - 0 -- -- -- -- -- Elegant Jewerly Case
Item Jewel of Soul 0 - 0 -- -- -- -- -- Elegant Jewerly Case
Item Jewel of Bless 0 - 0 -- -- -- -- -- Elegant Jewerly Case
Item Jewel of Chaos 0 - 0 -- -- -- -- -- Elegant Jewerly Case
Item Jewel of Harmony 0 - 0 -- -- -- -- -- Shining Jewerly Case
Item Gemstone 0 - 0 -- -- -- -- -- Shining Jewerly Case
Item Jewel of Creation 0 - 0 -- -- -- -- -- Shining Jewerly Case
Item Jewel of Life 0 - 0 -- -- -- -- -- Shining Jewerly Case
Item Jewel of Soul 0 - 0 -- -- -- -- -- Shining Jewerly Case
Item Jewel of Bless 0 - 0 -- -- -- -- -- Shining Jewerly Case
Item Jewel of Chaos 0 - 0 -- -- -- -- -- Shining Jewerly Case
Item Katana 3 - 6 rand -- -- -- Ring of Warrior Lvl 40
Item Blade 3 - 6 rand -- -- -- Ring of Warrior Lvl 40
Item Sword of Salamander 3 - 6 rand -- -- -- Ring of Warrior Lvl 40
Item Light Saber 3 - 6 rand -- -- -- Ring of Warrior Lvl 40
Item Double Blade 3 - 6 rand -- -- -- Ring of Warrior Lvl 40
Item Great Scythe 3 - 6 rand -- -- -- Ring of Warrior Lvl 40
Item Tiger Bow 3 - 6 rand -- -- -- Ring of Warrior Lvl 40
Item Golden Crossbow 3 - 6 rand -- -- -- Ring of Warrior Lvl 40
Item Light Crossbow 3 - 6 rand -- -- -- Ring of Warrior Lvl 40
Item Silver Bow 3 - 6 rand -- -- -- Ring of Warrior Lvl 40
Item Serpent Crossbow 3 - 6 rand -- -- -- Ring of Warrior Lvl 40
Item Skull Staff 3 - 6 rand -- -- -- -- Ring of Warrior Lvl 40
Item Serpent Staff 3 - 6 rand -- -- -- -- Ring of Warrior Lvl 40
Item Thunder Staff 3 - 6 rand -- -- -- -- Ring of Warrior Lvl 40
Item Gorgon Staff 3 - 6 rand -- -- -- -- Ring of Warrior Lvl 40
Item Bronze Helm 3 - 6 rand -- -- -- -- Ring of Warrior Lvl 40
Item Pad Helm 3 - 6 rand -- -- -- -- Ring of Warrior Lvl 40
Item Bone Helm 3 - 6 rand -- -- -- -- Ring of Warrior Lvl 40
Item Leather Helm 3 - 6 rand -- -- -- -- Ring of Warrior Lvl 40
Item Scale Helm 3 - 6 rand -- -- -- -- Ring of Warrior Lvl 40
Item Sphinx Mask 3 - 6 rand -- -- -- -- Ring of Warrior Lvl 40
Item Brass Helm 3 - 6 rand -- -- -- -- Ring of Warrior Lvl 40
Item Vine Helm 3 - 6 rand -- -- -- -- Ring of Warrior Lvl 40
Item Silk Helm 3 - 6 rand -- -- -- -- Ring of Warrior Lvl 40
Item Wind Helm 3 - 6 rand -- -- -- -- Ring of Warrior Lvl 40
Item Bronze Armor 3 - 6 rand -- -- -- -- Ring of Warrior Lvl 40
Item Pad Armor 3 - 6 rand -- -- -- -- Ring of Warrior Lvl 40
Item Bone Armor 3 - 6 rand -- -- -- -- Ring of Warrior Lvl 40
Item Leather Armor 3 - 6 rand -- -- -- -- Ring of Warrior Lvl 40
Item Scale Armor 3 - 6 rand -- -- -- -- Ring of Warrior Lvl 40
Item Sphinx Armor 3 - 6 rand -- -- -- -- Ring of Warrior Lvl 40
Item Brass Armor 3 - 6 rand -- -- -- -- Ring of Warrior Lvl 40
Item Vine Armor 3 - 6 rand -- -- -- -- Ring of Warrior Lvl 40
Item Silk Armor 3 - 6 rand -- -- -- -- Ring of Warrior Lvl 40
Item Wind Armor 3 - 6 rand -- -- -- -- Ring of Warrior Lvl 40
Item Bronze Pants 3 - 6 rand -- -- -- -- Ring of Warrior Lvl 40
Item Pad Pants 3 - 6 rand -- -- -- -- Ring of Warrior Lvl 40
Item Bone Pants 3 - 6 rand -- -- -- -- Ring of Warrior Lvl 40
Item Leather Pants 3 - 6 rand -- -- -- -- Ring of Warrior Lvl 40
Item Scale Pants 3 - 6 rand -- -- -- -- Ring of Warrior Lvl 40
Item Sphinx Pants 3 - 6 rand -- -- -- -- Ring of Warrior Lvl 40
Item Brass Pants 3 - 6 rand -- -- -- -- Ring of Warrior Lvl 40
Item Vine Pants 3 - 6 rand -- -- -- -- Ring of Warrior Lvl 40
Item Silk Pants 3 - 6 rand -- -- -- -- Ring of Warrior Lvl 40
Item Wind Pants 3 - 6 rand -- -- -- -- Ring of Warrior Lvl 40
Item Bronze Gloves 3 - 6 rand -- -- -- -- Ring of Warrior Lvl 40
Item Pad Gloves 3 - 6 rand -- -- -- -- Ring of Warrior Lvl 40
Item Bone Gloves 3 - 6 rand -- -- -- -- Ring of Warrior Lvl 40
Item Leather Gloves 3 - 6 rand -- -- -- -- Ring of Warrior Lvl 40
Item Scale Gloves 3 - 6 rand -- -- -- -- Ring of Warrior Lvl 40
Item Sphinx Gloves 3 - 6 rand -- -- -- -- Ring of Warrior Lvl 40
Item Brass Gloves 3 - 6 rand -- -- -- -- Ring of Warrior Lvl 40
Item Vine Gloves 3 - 6 rand -- -- -- -- Ring of Warrior Lvl 40
Item Silk Gloves 3 - 6 rand -- -- -- -- Ring of Warrior Lvl 40
Item Wind Gloves 3 - 6 rand -- -- -- -- Ring of Warrior Lvl 40
Item Bronze Boots 3 - 6 rand -- -- -- -- Ring of Warrior Lvl 40
Item Pad Boots 3 - 6 rand -- -- -- -- Ring of Warrior Lvl 40
Item Bone Boots 3 - 6 rand -- -- -- -- Ring of Warrior Lvl 40
Item Leather Boots 3 - 6 rand -- -- -- -- Ring of Warrior Lvl 40
Item Scale Boots 3 - 6 rand -- -- -- -- Ring of Warrior Lvl 40
Item Sphinx Boots 3 - 6 rand -- -- -- -- Ring of Warrior Lvl 40
Item Brass Boots 3 - 6 rand -- -- -- -- Ring of Warrior Lvl 40
Item Vine Boots 3 - 6 rand -- -- -- -- Ring of Warrior Lvl 40
Item Silk Boots 3 - 6 rand -- -- -- -- Ring of Warrior Lvl 40
Item Wind Boots 3 - 6 rand -- -- -- -- Ring of Warrior Lvl 40
Item Violent Wind Helm 3 - 6 rand -- -- -- -- Ring of Warrior Lvl 40
Item Violent Wind Armor 3 - 6 rand -- -- -- -- Ring of Warrior Lvl 40
Item Violent Wind Pants 3 - 6 rand -- -- -- -- Ring of Warrior Lvl 40
Item Violent Wind Gloves 3 - 6 rand -- -- -- -- Ring of Warrior Lvl 40
Item Violent Wind Boots 3 - 6 rand -- -- -- -- Ring of Warrior Lvl 40
Item Violent Wind Stick 3 - 6 rand -- -- -- -- Ring of Warrior Lvl 40
Item Katana 6 - 9 rand -- -- -- Ring of Warrior Lvl 80
Item Blade 6 - 9 rand -- -- -- Ring of Warrior Lvl 80
Item Sword of Salamander 6 - 9 rand -- -- -- Ring of Warrior Lvl 80
Item Light Saber 6 - 9 rand -- -- -- Ring of Warrior Lvl 80
Item Double Blade 6 - 9 rand -- -- -- Ring of Warrior Lvl 80
Item Great Scythe 6 - 9 rand -- -- -- Ring of Warrior Lvl 80
Item Tiger Bow 6 - 9 rand -- -- -- Ring of Warrior Lvl 80
Item Golden Crossbow 6 - 9 rand -- -- -- Ring of Warrior Lvl 80
Item Light Crossbow 6 - 9 rand -- -- -- Ring of Warrior Lvl 80
Item Silver Bow 6 - 9 rand -- -- -- Ring of Warrior Lvl 80
Item Serpent Crossbow 6 - 9 rand -- -- -- Ring of Warrior Lvl 80
Item Skull Staff 6 - 9 rand -- -- -- -- Ring of Warrior Lvl 80
Item Serpent Staff 6 - 9 rand -- -- -- -- Ring of Warrior Lvl 80
Item Thunder Staff 6 - 9 rand -- -- -- -- Ring of Warrior Lvl 80
Item Gorgon Staff 6 - 9 rand -- -- -- -- Ring of Warrior Lvl 80
Item Bronze Helm 6 - 9 rand -- -- -- -- Ring of Warrior Lvl 80
Item Pad Helm 6 - 9 rand -- -- -- -- Ring of Warrior Lvl 80
Item Bone Helm 6 - 9 rand -- -- -- -- Ring of Warrior Lvl 80
Item Leather Helm 6 - 9 rand -- -- -- -- Ring of Warrior Lvl 80
Item Scale Helm 6 - 9 rand -- -- -- -- Ring of Warrior Lvl 80
Item Sphinx Mask 6 - 9 rand -- -- -- -- Ring of Warrior Lvl 80
Item Brass Helm 6 - 9 rand -- -- -- -- Ring of Warrior Lvl 80
Item Vine Helm 6 - 9 rand -- -- -- -- Ring of Warrior Lvl 80
Item Silk Helm 6 - 9 rand -- -- -- -- Ring of Warrior Lvl 80
Item Wind Helm 6 - 9 rand -- -- -- -- Ring of Warrior Lvl 80
Item Bronze Armor 6 - 9 rand -- -- -- -- Ring of Warrior Lvl 80
Item Pad Armor 6 - 9 rand -- -- -- -- Ring of Warrior Lvl 80
Item Bone Armor 6 - 9 rand -- -- -- -- Ring of Warrior Lvl 80
Item Leather Armor 6 - 9 rand -- -- -- -- Ring of Warrior Lvl 80
Item Scale Armor 6 - 9 rand -- -- -- -- Ring of Warrior Lvl 80
Item Sphinx Armor 6 - 9 rand -- -- -- -- Ring of Warrior Lvl 80
Item Brass Armor 6 - 9 rand -- -- -- -- Ring of Warrior Lvl 80
Item Vine Armor 6 - 9 rand -- -- -- -- Ring of Warrior Lvl 80
Item Silk Armor 6 - 9 rand -- -- -- -- Ring of Warrior Lvl 80
Item Wind Armor 6 - 9 rand -- -- -- -- Ring of Warrior Lvl 80
Item Bronze Pants 6 - 9 rand -- -- -- -- Ring of Warrior Lvl 80
Item Pad Pants 6 - 9 rand -- -- -- -- Ring of Warrior Lvl 80
Item Bone Pants 6 - 9 rand -- -- -- -- Ring of Warrior Lvl 80
Item Leather Pants 6 - 9 rand -- -- -- -- Ring of Warrior Lvl 80
Item Scale Pants 6 - 9 rand -- -- -- -- Ring of Warrior Lvl 80
Item Sphinx Pants 6 - 9 rand -- -- -- -- Ring of Warrior Lvl 80
Item Brass Pants 6 - 9 rand -- -- -- -- Ring of Warrior Lvl 80
Item Vine Pants 6 - 9 rand -- -- -- -- Ring of Warrior Lvl 80
Item Silk Pants 6 - 9 rand -- -- -- -- Ring of Warrior Lvl 80
Item Wind Pants 6 - 9 rand -- -- -- -- Ring of Warrior Lvl 80
Item Bronze Gloves 6 - 9 rand -- -- -- -- Ring of Warrior Lvl 80
Item Pad Gloves 6 - 9 rand -- -- -- -- Ring of Warrior Lvl 80
Item Bone Gloves 6 - 9 rand -- -- -- -- Ring of Warrior Lvl 80
Item Leather Gloves 6 - 9 rand -- -- -- -- Ring of Warrior Lvl 80
Item Scale Gloves 6 - 9 rand -- -- -- -- Ring of Warrior Lvl 80
Item Sphinx Gloves 6 - 9 rand -- -- -- -- Ring of Warrior Lvl 80
Item Brass Gloves 6 - 9 rand -- -- -- -- Ring of Warrior Lvl 80
Item Vine Gloves 6 - 9 rand -- -- -- -- Ring of Warrior Lvl 80
Item Silk Gloves 6 - 9 rand -- -- -- -- Ring of Warrior Lvl 80
Item Wind Gloves 6 - 9 rand -- -- -- -- Ring of Warrior Lvl 80
Item Bronze Boots 6 - 9 rand -- -- -- -- Ring of Warrior Lvl 80
Item Pad Boots 6 - 9 rand -- -- -- -- Ring of Warrior Lvl 80
Item Bone Boots 6 - 9 rand -- -- -- -- Ring of Warrior Lvl 80
Item Leather Boots 6 - 9 rand -- -- -- -- Ring of Warrior Lvl 80
Item Scale Boots 6 - 9 rand -- -- -- -- Ring of Warrior Lvl 80
Item Sphinx Boots 6 - 9 rand -- -- -- -- Ring of Warrior Lvl 80
Item Brass Boots 6 - 9 rand -- -- -- -- Ring of Warrior Lvl 80
Item Vine Boots 6 - 9 rand -- -- -- -- Ring of Warrior Lvl 80
Item Silk Boots 6 - 9 rand -- -- -- -- Ring of Warrior Lvl 80
Item Wind Boots 6 - 9 rand -- -- -- -- Ring of Warrior Lvl 80
Item Violent Wind Helm 6 - 9 rand -- -- -- -- Ring of Warrior Lvl 80
Item Violent Wind Armor 6 - 9 rand -- -- -- -- Ring of Warrior Lvl 80
Item Violent Wind Pants 6 - 9 rand -- -- -- -- Ring of Warrior Lvl 80
Item Violent Wind Gloves 6 - 9 rand -- -- -- -- Ring of Warrior Lvl 80
Item Violent Wind Boots 6 - 9 rand -- -- -- -- Ring of Warrior Lvl 80
Item Violent Wind Stick 6 - 9 rand -- -- -- -- Ring of Warrior Lvl 80
Item Jewel of Chaos 0 - 0 -- -- -- -- -- Silver Box
Item Jewel of Bless 0 - 0 -- -- -- -- -- Silver Box
Item Jewel of Soul 0 - 0 -- -- -- -- -- Silver Box
Item Jewel of Life 0 - 0 -- -- -- -- -- Silver Box
Item Box of Luck 8 - 9 -- -- -- -- -- Silver Box
Item Jewel of Chaos 0 - 0 -- -- -- -- -- Golden Box
Item Jewel of Bless 0 - 0 -- -- -- -- -- Golden Box
Item Jewel of Soul 0 - 0 -- -- -- -- -- Golden Box
Item Jewel of Life 0 - 0 -- -- -- -- -- Golden Box
Item Box of Luck 10 - 11 -- -- -- -- -- Golden Box
Item Sword of Destruction 0 - 0 rand -- -- Box of Kundun + 5
Item Pluma Shield 0 - 0 rand -- -- Box of Kundun + 5
Full Set Storm Crow 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Monday 301 - 400
Full Set Guardian 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Monday 301 - 400
Full Set Legendary 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Monday 301 - 400
Full Set Dragon 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Monday 301 - 400
Item Pendant of Fire 0 - 0 -- -- -- -- Imperial Fortress - Monday 301 - 400
Item Pendant of Lighting 0 - 0 -- -- -- -- Imperial Fortress - Monday 301 - 400
Item Ring of Poison 0 - 0 -- -- -- -- Imperial Fortress - Monday 301 - 400
Item Ring of Ice 0 - 0 -- -- -- -- Imperial Fortress - Monday 301 - 400
Item Plate Shield 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Monday 201 - 300
Item Spiked Shield 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Monday 201 - 300
Item Dragon Slayer Shield 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Monday 201 - 300
Item Serpent Crossbow 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Monday 201 - 300
Item Crescent Axe 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Monday 201 - 300
Item Giant Sword 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Monday 201 - 300
Item Legendary Sword 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Monday 201 - 300
Item Violent Wind Stick 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Monday 201 - 300
Item Thunder Staff 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Monday 201 - 300
Full Set Violent Wind 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Monday 201 - 300
Full Set Sphinx 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Monday 201 - 300
Full Set Brass 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Monday 201 - 300
Full Set Wind 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Monday 201 - 300
Item Pendant of Fire 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Monday 201 - 300
Item Ring of Ice 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Sunday 1 - 100
Item Ring of Poison 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Sunday 1 - 100
Item Pendant of Lighting 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Sunday 1 - 100
Item Pendant of Fire 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Sunday 1 - 100
Full Set Leather 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Sunday 1 - 100
Full Set Pad 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Sunday 1 - 100
Full Set Vine 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Sunday 1 - 100
Item Horn Shield 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Sunday 1 - 100
Item Kite Shield 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Sunday 1 - 100
Item Kris 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Sunday 1 - 100
Item Rapier 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Sunday 1 - 100
Item Sword of Assassin 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Sunday 1 - 100
Item Short Sword 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Sunday 1 - 100
Item Double Axe 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Sunday 1 - 100
Item Mace 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Sunday 1 - 100
Item Morning Star 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Sunday 1 - 100
Item Dragon Lance 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Sunday 1 - 100
Item Crossbow 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Sunday 1 - 100
Item Bow 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Sunday 1 - 100
Item Golden Crossbow 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Sunday 1 - 100
Item Skull Staff 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Sunday 1 - 100
Item Buckler 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Sunday 1 - 100
Item Angelic Staff 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Sunday 1 - 100
Item Small Shield 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Sunday 1 - 100
Item Skull Shield 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Sunday 1 - 100
Item Pendant of Lighting 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Monday 201 - 300
Item Ring of Poison 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Monday 201 - 300
Item Ring of Ice 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Monday 201 - 300
Item Large Round Shield 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Monday 101 - 200
Item Elven Shield 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Monday 101 - 200
Item Violent Wind Stick 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Monday 101 - 200
Item Serpent Crossbow 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Monday 101 - 200
Item Tiger Bow 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Monday 101 - 200
Item Light Crossbow 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Monday 101 - 200
Item Light Spear 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Monday 101 - 200
Item Berdysh 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Monday 101 - 200
Item Great Hammer 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Monday 101 - 200
Item Larkan Axe 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Monday 101 - 200
Item Nikea Axe 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Monday 101 - 200
Item Double Blade 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Monday 101 - 200
Item Blade 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Monday 101 - 200
Item Ring of Ice 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Sunday 101 - 200
Item Ring of Poison 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Sunday 101 - 200
Item Pendant of Lighting 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Sunday 101 - 200
Item Pendant of Fire 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Sunday 101 - 200
Full Set Scale 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Sunday 101 - 200
Full Set Bone 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Sunday 101 - 200
Full Set Silk 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Sunday 101 - 200
Item Serpent Staff 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Sunday 101 - 200
Item Light Saber 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Sunday 101 - 200
Item Blade 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Sunday 101 - 200
Item Double Blade 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Sunday 101 - 200
Item Nikea Axe 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Sunday 101 - 200
Item Larkan Axe 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Sunday 101 - 200
Item Great Hammer 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Sunday 101 - 200
Item Berdysh 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Sunday 101 - 200
Item Light Spear 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Sunday 101 - 200
Item Light Crossbow 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Sunday 101 - 200
Item Tiger Bow 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Sunday 101 - 200
Item Serpent Crossbow 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Sunday 101 - 200
Item Violent Wind Stick 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Sunday 101 - 200
Item Elven Shield 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Sunday 101 - 200
Item Large Round Shield 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Sunday 101 - 200
Item Light Saber 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Monday 101 - 200
Item Serpent Staff 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Monday 101 - 200
Full Set Silk 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Monday 101 - 200
Full Set Bone 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Monday 101 - 200
Full Set Scale 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Monday 101 - 200
Item Pendant of Fire 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Monday 101 - 200
Item Pendant of Lighting 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Monday 101 - 200
Item Ring of Poison 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Monday 101 - 200
Item Ring of Ice 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Monday 101 - 200
Item Skull Shield 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Monday 1 - 100
Item Small Shield 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Monday 1 - 100
Item Ring of Ice 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Sunday 201 - 300
Item Ring of Poison 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Sunday 201 - 300
Item Pendant of Lighting 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Sunday 201 - 300
Item Pendant of Fire 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Sunday 201 - 300
Full Set Wind 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Sunday 201 - 300
Full Set Brass 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Sunday 201 - 300
Full Set Sphinx 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Sunday 201 - 300
Full Set Violent Wind 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Sunday 201 - 300
Item Thunder Staff 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Sunday 201 - 300
Item Violent Wind Stick 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Sunday 201 - 300
Item Legendary Sword 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Sunday 201 - 300
Item Giant Sword 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Sunday 201 - 300
Item Crescent Axe 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Sunday 201 - 300
Item Serpent Crossbow 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Sunday 201 - 300
Item Dragon Slayer Shield 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Sunday 201 - 300
Item Spiked Shield 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Sunday 201 - 300
Item Plate Shield 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Sunday 201 - 300
Item Angelic Staff 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Monday 1 - 100
Item Buckler 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Monday 1 - 100
Item Skull Staff 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Monday 1 - 100
Item Golden Crossbow 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Monday 1 - 100
Item Bow 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Monday 1 - 100
Item Crossbow 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Monday 1 - 100
Item Dragon Lance 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Monday 1 - 100
Item Morning Star 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Monday 1 - 100
Item Mace 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Monday 1 - 100
Item Double Axe 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Monday 1 - 100
Item Short Sword 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Monday 1 - 100
Item Sword of Assassin 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Monday 1 - 100
Item Rapier 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Monday 1 - 100
Item Kris 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Monday 1 - 100
Item Kite Shield 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Monday 1 - 100
Item Horn Shield 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Monday 1 - 100
Full Set Vine 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Monday 1 - 100
Full Set Pad 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Monday 1 - 100
Full Set Leather 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Monday 1 - 100
Item Pendant of Fire 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Monday 1 - 100
Item Pendant of Lighting 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Monday 1 - 100
Item Ring of Poison 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Monday 1 - 100
Item Ring of Ice 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Monday 1 - 100
Full Set Storm Zahard 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Sunday 401 - 600
Full Set Ancient 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Sunday 401 - 600
Full Set Dark Steel 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Sunday 401 - 600
Full Set Thunder Hawk 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Sunday 401 - 600
Full Set Divine 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Sunday 401 - 600
Full Set Grand Soul 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Sunday 401 - 600
Item Ring of Ice 0 - 0 -- -- -- -- Imperial Fortress - Sunday 301 - 400
Item Ring of Poison 0 - 0 -- -- -- -- Imperial Fortress - Sunday 301 - 400
Item Pendant of Lighting 0 - 0 -- -- -- -- Imperial Fortress - Sunday 301 - 400
Item Pendant of Fire 0 - 0 -- -- -- -- Imperial Fortress - Sunday 301 - 400
Full Set Dragon 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Sunday 301 - 400
Full Set Legendary 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Sunday 301 - 400
Full Set Guardian 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Sunday 301 - 400
Full Set Storm Crow 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Sunday 301 - 400
Full Set Adamantine 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Sunday 301 - 400
Full Set Red Wing 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Sunday 301 - 400
Full Set Sacred Fire 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Sunday 301 - 400
Full Set Ashcrow 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Sunday 301 - 400
Full Set Eclipse 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Sunday 301 - 400
Full Set Iris 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Sunday 301 - 400
Full Set Valiant 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Sunday 301 - 400
Full Set Glorious 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Sunday 301 - 400
Full Set Ancient 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Sunday 301 - 400
Item Heliacal Sword 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Sunday 301 - 400
Item Lighting Sword 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Sunday 301 - 400
Item Sacred Glove 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Sunday 301 - 400
Item Crescent Axe 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Sunday 301 - 400
Item Crystal Morning Star 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Sunday 301 - 400
Item Crystal Sword 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Sunday 301 - 400
Item Master Scepter 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Sunday 301 - 400
Item Bill of Balrog 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Sunday 301 - 400
Item Silver Bow 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Sunday 301 - 400
Item Bluewing Crossbow 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Sunday 301 - 400
Item Aquagold Crossbow 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Sunday 301 - 400
Item Legendary Staff 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Sunday 301 - 400
Item Red Wing Stick 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Sunday 301 - 400
Item Ancient Stick 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Sunday 301 - 400
Item Book of Samut 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Sunday 301 - 400
Item Book of Neil 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Sunday 301 - 400
Full Set Dark Phoenix 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Sunday 401 - 600
Item Dragon Soul Staff 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Sunday 401 - 600
Item Staff of Destruction 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Sunday 401 - 600
Item Staff of Resurrection 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Sunday 401 - 600
Item Great Reign Crossbow 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Sunday 401 - 600
Item Celestial Bow 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Sunday 401 - 600
Item Lords Scepter 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Sunday 401 - 600
Item Great Scepter 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Sunday 401 - 600
Item Rune Blade 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Sunday 401 - 600
Item Dark Reign Blade 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Sunday 401 - 600
Item Knights Blade 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Sunday 401 - 600
Item Thunder Blade 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Sunday 401 - 600
Item Dark Breaker 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Sunday 401 - 600
Item Sword of Destruction 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Sunday 401 - 600
Full Set Piercing Grove 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Sunday 401 - 600
Full Set Demonic 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Sunday 401 - 600
Full Set Dark Master 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Sunday 401 - 600
Full Set Red Spirit 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Sunday 401 - 600
Full Set Hurricane 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Sunday 401 - 600
Full Set Dark Soul 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Sunday 401 - 600
Full Set Great Dragon 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Sunday 401 - 600
Item Demonic Stick 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Sunday 401 - 600
Item Platina Staff 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Sunday 401 - 600
Item Albatross Bow 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Sunday 401 - 600
Item Shining Scepter 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Sunday 401 - 600
Item Piercing Blade Glove 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Sunday 401 - 600
Item Sword Dancer 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Sunday 401 - 600
Item Daybreak 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Sunday 401 - 600
Full Set Phoenix Soul 0 - 4 rand -- -- -- Imperial Fortress - Sunday 401 - 600
Full Set Storm Blitz 0 - 4 rand -- -- -- Imperial Fortress - Sunday 401 - 600
Full Set Sunlight 0 - 4 rand -- -- -- Imperial Fortress - Sunday 401 - 600
Full Set Volcano 0 - 4 rand -- -- -- Imperial Fortress - Sunday 401 - 600
Full Set Sylphid Ray 0 - 4 rand -- -- -- Imperial Fortress - Sunday 401 - 600
Full Set Venom Mist 0 - 4 rand -- -- -- Imperial Fortress - Sunday 401 - 600
Full Set Dragon Knight 0 - 4 rand -- -- -- Imperial Fortress - Sunday 401 - 600
Item Storm Blitz Stick 0 - 4 rand -- -- -- Imperial Fortress - Sunday 401 - 600
Item Grand Viper Staff 0 - 4 rand -- -- -- Imperial Fortress - Sunday 401 - 600
Item Sylph Wind Bow 0 - 4 rand -- -- -- Imperial Fortress - Sunday 401 - 600
Item Soleil Scepter 0 - 4 rand -- -- -- Imperial Fortress - Sunday 401 - 600
Item Phoenix Soul Star 0 - 4 rand -- -- -- Imperial Fortress - Sunday 401 - 600
Item Explosion Blade 0 - 4 rand -- -- -- Imperial Fortress - Sunday 401 - 600
Item Bone Blade 0 - 4 rand -- -- -- Imperial Fortress - Sunday 401 - 600
Item Jewel of Bless 0 - 0 -- -- -- -- -- Green Box
Item Jewel of Soul 0 - 0 -- -- -- -- -- Green Box
Item Jewel of Harmony 0 - 0 -- -- -- -- -- Green Box
Item Jewel of Bless 0 - 0 -- -- -- -- -- Red Box
Item Jewel of Soul 0 - 0 -- -- -- -- -- Red Box
Item Jewel of Harmony 0 - 0 -- -- -- -- -- Red Box
Item Jewel of Bless 0 - 0 -- -- -- -- -- Purple Box
Item Jewel of Soul 0 - 0 -- -- -- -- -- Purple Box
Item Jewel of Harmony 0 - 0 -- -- -- -- -- Purple Box
Item Morning Star 5 - 5 -- -- -- Double Goer - Golden Chest 1 - 100
Item Dragon Lance 5 - 5 -- -- -- Double Goer - Golden Chest 1 - 100
Item Crossbow 5 - 5 -- -- -- Double Goer - Golden Chest 1 - 100
Item Bow 5 - 5 -- -- -- Double Goer - Golden Chest 1 - 100
Item Golden Crossbow 5 - 5 -- -- -- Double Goer - Golden Chest 1 - 100
Item Buckler 5 - 5 -- -- -- Double Goer - Golden Chest 1 - 100
Item Arquebus 5 - 5 -- -- -- Double Goer - Golden Chest 1 - 100
Item Elven Bow 5 - 5 -- -- -- Double Goer - Golden Chest 1 - 100
Item Ring of Ice 0 - 0 rand -- -- -- Double Goer - Golden Chest 1 - 100
Item Ring of Poison 0 - 0 rand -- -- -- Double Goer - Golden Chest 1 - 100
Item Pendant of Lighting 0 - 0 rand -- -- -- Double Goer - Golden Chest 1 - 100
Item Pendant of Fire 0 - 0 rand -- -- -- Double Goer - Golden Chest 1 - 100
Full Set Leather 0 - 0 rand -- -- -- Double Goer - Golden Chest 1 - 100
Full Set Pad 0 - 0 rand -- -- -- Double Goer - Golden Chest 1 - 100
Full Set Vine 0 - 0 rand -- -- -- Double Goer - Golden Chest 1 - 100
Item Horn Shield 0 - 0 rand -- -- Double Goer - Golden Chest 1 - 100
Item Kite Shield 0 - 0 rand -- -- Double Goer - Golden Chest 1 - 100
Item Kris 0 - 0 rand -- -- Double Goer - Golden Chest 1 - 100
Item Rapier 0 - 0 rand -- -- Double Goer - Golden Chest 1 - 100
Item Sword of Assassin 0 - 0 rand -- -- Double Goer - Golden Chest 1 - 100
Item Short Sword 0 - 0 rand -- -- Double Goer - Golden Chest 1 - 100
Item Double Axe 0 - 0 rand -- -- Double Goer - Golden Chest 1 - 100
Item Mace 0 - 0 rand -- -- Double Goer - Golden Chest 1 - 100
Item Morning Star 0 - 0 rand -- -- Double Goer - Golden Chest 1 - 100
Item Dragon Lance 0 - 0 rand -- -- Double Goer - Golden Chest 1 - 100
Item Crossbow 0 - 0 rand -- -- Double Goer - Golden Chest 1 - 100
Item Bow 0 - 0 rand -- -- Double Goer - Golden Chest 1 - 100
Item Golden Crossbow 0 - 0 rand -- -- Double Goer - Golden Chest 1 - 100
Item Skull Staff 0 - 0 rand -- -- Double Goer - Golden Chest 1 - 100
Item Buckler 0 - 0 rand -- -- Double Goer - Golden Chest 1 - 100
Item Angelic Staff 0 - 0 rand -- -- Double Goer - Golden Chest 1 - 100
Item Small Shield 0 - 0 rand -- -- Double Goer - Golden Chest 1 - 100
Item Skull Shield 0 - 0 rand -- -- Double Goer - Golden Chest 1 - 100
Full Set Wind 7 - 11 -- -- -- -- Double Goer - Golden Chest 101 - 200
Full Set Brass 7 - 11 -- -- -- -- Double Goer - Golden Chest 101 - 200
Full Set Sphinx 7 - 11 -- -- -- -- Double Goer - Golden Chest 101 - 200
Item Light Saber 7 - 11 -- -- -- Double Goer - Golden Chest 101 - 200
Item Legendary Sword 7 - 11 -- -- -- Double Goer - Golden Chest 101 - 200
Item Nikea Axe 7 - 11 -- -- -- Double Goer - Golden Chest 101 - 200
Item Larkan Axe 7 - 11 -- -- -- Double Goer - Golden Chest 101 - 200
Item Great Hammer 7 - 11 -- -- -- Double Goer - Golden Chest 101 - 200
Item Berdysh 7 - 11 -- -- -- Double Goer - Golden Chest 101 - 200
Item Light Spear 7 - 11 -- -- -- Double Goer - Golden Chest 101 - 200
Item Serpent Spear 7 - 11 -- -- -- Double Goer - Golden Chest 101 - 200
Item Thunder Staff 7 - 11 -- -- -- Double Goer - Golden Chest 101 - 200
Item Tiger Bow 7 - 11 -- -- -- Double Goer - Golden Chest 101 - 200
Item Light Crossbow 7 - 11 -- -- -- Double Goer - Golden Chest 101 - 200
Item Battle Bow 7 - 11 -- -- -- Double Goer - Golden Chest 101 - 200
Item Double Blade 7 - 11 -- -- -- Double Goer - Golden Chest 101 - 200
Item Ring of Ice 0 - 0 rand -- -- -- Double Goer - Golden Chest 101 - 200
Item Ring of Poison 0 - 0 rand -- -- -- Double Goer - Golden Chest 101 - 200
Item Pendant of Lighting 0 - 0 rand -- -- -- Double Goer - Golden Chest 101 - 200
Item Pendant of Fire 0 - 0 rand -- -- -- Double Goer - Golden Chest 101 - 200
Full Set Scale 0 - 0 rand -- -- -- Double Goer - Golden Chest 101 - 200
Full Set Bone 0 - 0 rand -- -- -- Double Goer - Golden Chest 101 - 200
Full Set Silk 0 - 0 rand -- -- -- Double Goer - Golden Chest 101 - 200
Item Serpent Staff 0 - 0 rand -- -- -- Double Goer - Golden Chest 101 - 200
Item Light Saber 0 - 0 rand -- -- Double Goer - Golden Chest 101 - 200
Item Blade 0 - 0 rand -- -- Double Goer - Golden Chest 101 - 200
Item Double Blade 0 - 0 rand -- -- Double Goer - Golden Chest 101 - 200
Item Nikea Axe 0 - 0 rand -- -- Double Goer - Golden Chest 101 - 200
Item Larkan Axe 0 - 0 rand -- -- Double Goer - Golden Chest 101 - 200
Item Great Hammer 0 - 0 rand -- -- Double Goer - Golden Chest 101 - 200
Item Berdysh 0 - 0 rand -- -- Double Goer - Golden Chest 101 - 200
Item Light Spear 0 - 0 rand -- -- Double Goer - Golden Chest 101 - 200
Item Light Crossbow 0 - 0 rand -- -- Double Goer - Golden Chest 101 - 200
Item Tiger Bow 0 - 0 rand -- -- Double Goer - Golden Chest 101 - 200
Item Serpent Crossbow 0 - 0 rand -- -- Double Goer - Golden Chest 101 - 200
Item Violent Wind Stick 0 - 0 rand -- -- -- Double Goer - Golden Chest 101 - 200
Item Elven Shield 0 - 0 rand -- -- Double Goer - Golden Chest 101 - 200
Item Large Round Shield 0 - 0 rand -- -- Double Goer - Golden Chest 101 - 200
Full Set Plate 7 - 11 -- -- -- -- Double Goer - Golden Chest 201 - 300
Full Set Spirit 7 - 11 -- -- -- -- Double Goer - Golden Chest 201 - 300
Full Set Red Wing 7 - 11 -- -- -- -- Double Goer - Golden Chest 201 - 300
Full Set Sphinx 7 - 11 -- -- -- -- Double Goer - Golden Chest 201 - 300
Item Legendary Sword 7 - 11 -- -- -- Double Goer - Golden Chest 201 - 300
Item Serpent Spear 7 - 11 -- -- -- Double Goer - Golden Chest 201 - 300
Item Silver Bow 7 - 11 -- -- -- Double Goer - Golden Chest 201 - 300
Item Gorgon Staff 7 - 11 -- -- -- -- Double Goer - Golden Chest 201 - 300
Item Serpent Crossbow 7 - 11 -- -- -- Double Goer - Golden Chest 201 - 300
Item Giant Sword 7 - 11 -- -- -- Double Goer - Golden Chest 201 - 300
Item Lighting Sword 7 - 11 -- -- -- Double Goer - Golden Chest 201 - 300
Item Ring of Ice 0 - 0 rand -- -- -- Double Goer - Golden Chest 201 - 300
Item Ring of Poison 0 - 0 rand -- -- -- Double Goer - Golden Chest 201 - 300
Item Pendant of Lighting 0 - 0 rand -- -- -- Double Goer - Golden Chest 201 - 300
Item Pendant of Fire 0 - 0 rand -- -- -- Double Goer - Golden Chest 201 - 300
Full Set Wind 0 - 0 rand -- -- -- Double Goer - Golden Chest 201 - 300
Full Set Brass 0 - 0 rand -- -- -- Double Goer - Golden Chest 201 - 300
Full Set Sphinx 0 - 0 rand -- -- -- Double Goer - Golden Chest 201 - 300
Full Set Violent Wind 0 - 0 rand -- -- -- Double Goer - Golden Chest 201 - 300
Item Thunder Staff 0 - 0 rand -- -- -- Double Goer - Golden Chest 201 - 300
Item Violent Wind Stick 0 - 0 rand -- -- -- Double Goer - Golden Chest 201 - 300
Item Legendary Sword 0 - 0 rand -- -- Double Goer - Golden Chest 201 - 300
Item Giant Sword 0 - 0 rand -- -- Double Goer - Golden Chest 201 - 300
Item Crescent Axe 0 - 0 rand -- -- Double Goer - Golden Chest 201 - 300
Item Serpent Crossbow 0 - 0 rand -- -- Double Goer - Golden Chest 201 - 300
Item Dragon Slayer Shield 0 - 0 rand -- -- Double Goer - Golden Chest 201 - 300
Item Spiked Shield 0 - 0 rand -- -- Double Goer - Golden Chest 201 - 300
Item Plate Shield 0 - 0 rand -- -- Double Goer - Golden Chest 201 - 300
Full Set Dragon 7 - 11 rand -- -- -- -- Double Goer - Golden Chest 301 - 400
Full Set Legendary 7 - 11 rand -- -- -- -- Double Goer - Golden Chest 301 - 400
Full Set Guardian 7 - 11 rand -- -- -- -- Double Goer - Golden Chest 301 - 400
Full Set Storm Crow 7 - 11 rand -- -- -- -- Double Goer - Golden Chest 301 - 400
Full Set Adamantine 7 - 11 rand -- -- -- -- Double Goer - Golden Chest 301 - 400
Full Set Red Wing 7 - 11 rand -- -- -- -- Double Goer - Golden Chest 301 - 400
Full Set Sacred Fire 7 - 11 rand -- -- -- -- Double Goer - Golden Chest 301 - 400
Full Set Ashcrow 7 - 11 rand -- -- -- -- Double Goer - Golden Chest 301 - 400
Full Set Eclipse 7 - 11 rand -- -- -- -- Double Goer - Golden Chest 301 - 400
Full Set Iris 7 - 11 rand -- -- -- -- Double Goer - Golden Chest 301 - 400
Full Set Valiant 7 - 11 rand -- -- -- -- Double Goer - Golden Chest 301 - 400
Full Set Glorious 7 - 11 rand -- -- -- -- Double Goer - Golden Chest 301 - 400
Full Set Ancient 7 - 11 rand -- -- -- -- Double Goer - Golden Chest 301 - 400
Item Heliacal Sword 7 - 11 rand -- -- -- Double Goer - Golden Chest 301 - 400
Item Lighting Sword 7 - 11 rand -- -- -- Double Goer - Golden Chest 301 - 400
Item Sacred Glove 7 - 11 rand -- -- -- Double Goer - Golden Chest 301 - 400
Item Crescent Axe 7 - 11 rand -- -- -- Double Goer - Golden Chest 301 - 400
Item Crystal Morning Star 7 - 11 rand -- -- -- Double Goer - Golden Chest 301 - 400
Item Crystal Sword 7 - 11 rand -- -- -- Double Goer - Golden Chest 301 - 400
Item Master Scepter 7 - 11 rand -- -- -- Double Goer - Golden Chest 301 - 400
Item Bill of Balrog 7 - 11 rand -- -- -- Double Goer - Golden Chest 301 - 400
Item Silver Bow 7 - 11 rand -- -- -- Double Goer - Golden Chest 301 - 400
Item Bluewing Crossbow 7 - 11 rand -- -- -- Double Goer - Golden Chest 301 - 400
Item Aquagold Crossbow 7 - 11 rand -- -- -- Double Goer - Golden Chest 301 - 400
Item Legendary Staff 7 - 11 rand -- -- -- -- Double Goer - Golden Chest 301 - 400
Item Red Wing Stick 7 - 11 rand -- -- -- -- Double Goer - Golden Chest 301 - 400
Item Ancient Stick 7 - 11 rand -- -- -- -- Double Goer - Golden Chest 301 - 400
Item Book of Samut 7 - 11 rand -- -- -- Double Goer - Golden Chest 301 - 400
Item Book of Neil 7 - 11 rand -- -- -- Double Goer - Golden Chest 301 - 400
Item Ring of Ice 0 - 0 -- -- -- -- Double Goer - Golden Chest 301 - 400
Item Ring of Poison 0 - 0 -- -- -- -- Double Goer - Golden Chest 301 - 400
Item Pendant of Lighting 0 - 0 -- -- -- -- Double Goer - Golden Chest 301 - 400
Item Pendant of Fire 0 - 0 -- -- -- -- Double Goer - Golden Chest 301 - 400
Full Set Dragon 0 - 0 rand -- -- -- Double Goer - Golden Chest 301 - 400
Full Set Legendary 0 - 0 rand -- -- -- Double Goer - Golden Chest 301 - 400
Full Set Guardian 0 - 0 rand -- -- -- Double Goer - Golden Chest 301 - 400
Full Set Storm Crow 0 - 0 rand -- -- -- Double Goer - Golden Chest 301 - 400
Full Set Adamantine 0 - 0 rand -- -- -- Double Goer - Golden Chest 301 - 400
Full Set Red Wing 0 - 0 rand -- -- -- Double Goer - Golden Chest 301 - 400
Full Set Sacred Fire 0 - 0 rand -- -- -- Double Goer - Golden Chest 301 - 400
Full Set Ashcrow 0 - 0 rand -- -- -- Double Goer - Golden Chest 301 - 400
Full Set Eclipse 0 - 0 rand -- -- -- Double Goer - Golden Chest 301 - 400
Full Set Iris 0 - 0 rand -- -- -- Double Goer - Golden Chest 301 - 400
Full Set Valiant 0 - 0 rand -- -- -- Double Goer - Golden Chest 301 - 400
Full Set Glorious 0 - 0 rand -- -- -- Double Goer - Golden Chest 301 - 400
Full Set Ancient 0 - 0 rand -- -- -- Double Goer - Golden Chest 301 - 400
Item Heliacal Sword 0 - 0 rand -- -- Double Goer - Golden Chest 301 - 400
Item Lighting Sword 0 - 0 rand -- -- Double Goer - Golden Chest 301 - 400
Item Sacred Glove 0 - 0 rand -- -- Double Goer - Golden Chest 301 - 400
Item Crescent Axe 0 - 0 rand -- -- Double Goer - Golden Chest 301 - 400
Item Crystal Morning Star 0 - 0 rand -- -- Double Goer - Golden Chest 301 - 400
Item Crystal Sword 0 - 0 rand -- -- Double Goer - Golden Chest 301 - 400
Item Master Scepter 0 - 0 rand -- -- Double Goer - Golden Chest 301 - 400
Item Bill of Balrog 0 - 0 rand -- -- Double Goer - Golden Chest 301 - 400
Item Silver Bow 0 - 0 rand -- -- Double Goer - Golden Chest 301 - 400
Item Bluewing Crossbow 0 - 0 rand -- -- Double Goer - Golden Chest 301 - 400
Item Aquagold Crossbow 0 - 0 rand -- -- Double Goer - Golden Chest 301 - 400
Item Legendary Staff 0 - 0 rand -- -- -- Double Goer - Golden Chest 301 - 400
Item Red Wing Stick 0 - 0 rand -- -- -- Double Goer - Golden Chest 301 - 400
Item Ancient Stick 0 - 0 rand -- -- -- Double Goer - Golden Chest 301 - 400
Item Book of Samut 0 - 0 rand -- -- Double Goer - Golden Chest 301 - 400
Item Book of Neil 0 - 0 rand -- -- Double Goer - Golden Chest 301 - 400
Full Set Sate 0 - 0 rand -- -- -- Double Goer - Golden Chest 401 - 600
Full Set Hirat 0 - 0 rand -- -- -- Double Goer - Golden Chest 401 - 600
Full Set Piercing Grove 0 - 0 rand -- -- -- Double Goer - Golden Chest 401 - 600
Full Set Demonic 0 - 0 rand -- -- -- Double Goer - Golden Chest 401 - 600
Full Set Dark Master 0 - 0 rand -- -- -- Double Goer - Golden Chest 401 - 600
Full Set Red Spirit 0 - 0 rand -- -- -- Double Goer - Golden Chest 401 - 600
Full Set Hurricane 0 - 0 rand -- -- -- Double Goer - Golden Chest 401 - 600
Full Set Dark Soul 0 - 0 rand -- -- -- Double Goer - Golden Chest 401 - 600
Full Set Great Dragon 0 - 0 rand -- -- -- Double Goer - Golden Chest 401 - 600
Item Mysterious Stone 0 - 0 -- -- -- -- -- Double Goer - Golden Chest 401 - 600
Item Steel of Heaven 0 - 0 -- -- -- -- -- Double Goer - Golden Chest 401 - 600
Item Jewel of Elevation 0 - 0 -- -- -- -- -- Double Goer - Golden Chest 401 - 600
Item Book of Lagle 0 - 0 rand -- -- Double Goer - Golden Chest 401 - 600
Item Demonic Stick 0 - 0 rand -- -- -- Double Goer - Golden Chest 401 - 600
Item Staff of Destruction 0 - 0 rand -- -- -- Double Goer - Golden Chest 401 - 600
Item Staff of Resurrection 0 - 0 rand -- -- -- Double Goer - Golden Chest 401 - 600
Item Celestial Bow 0 - 0 rand -- -- Double Goer - Golden Chest 401 - 600
Item Saints Crossbow 0 - 0 rand -- -- Double Goer - Golden Chest 401 - 600
Item Dragon Spear 0 - 0 rand -- -- Double Goer - Golden Chest 401 - 600
Item Great Scepter 0 - 0 rand -- -- Double Goer - Golden Chest 401 - 600
Item Elemental Mace 0 - 0 rand -- -- Double Goer - Golden Chest 401 - 600
Item Holy Storm Claw 0 - 0 rand -- -- Double Goer - Golden Chest 401 - 600
Item Sword of Destruction 0 - 0 rand -- -- Double Goer - Golden Chest 401 - 600
Full Set Storm Zahard 0 - 0 rand -- -- -- Double Goer - Golden Chest 401 - 600
Full Set Demonic 0 - 0 rand -- -- -- Double Goer - Golden Chest 401 - 600
Full Set Dark Steel 0 - 0 rand -- -- -- Double Goer - Golden Chest 401 - 600
Full Set Thunder Hawk 0 - 0 rand -- -- -- Double Goer - Golden Chest 401 - 600
Full Set Divine 0 - 0 rand -- -- -- Double Goer - Golden Chest 401 - 600
Full Set Grand Soul 0 - 0 rand -- -- -- Double Goer - Golden Chest 401 - 600
Full Set Dark Phoenix 0 - 0 rand -- -- -- Double Goer - Golden Chest 401 - 600
Full Set Black Dragon 0 - 0 rand -- -- -- Double Goer - Golden Chest 401 - 600
Item Book of Lagle 11 - 13 rand -- -- -- Double Goer - Golden Chest 401 - 600
Item Demonic Stick 11 - 13 rand -- -- -- -- Double Goer - Golden Chest 401 - 600
Item Staff of Destruction 11 - 13 rand -- -- -- -- Double Goer - Golden Chest 401 - 600
Item Staff of Resurrection 11 - 13 rand -- -- -- -- Double Goer - Golden Chest 401 - 600
Item Celestial Bow 11 - 13 rand -- -- -- Double Goer - Golden Chest 401 - 600
Item Saints Crossbow 11 - 13 rand -- -- -- Double Goer - Golden Chest 401 - 600
Full Set Adamantine 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Monday 301 - 400
Full Set Red Wing 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Monday 301 - 400
Full Set Sacred Fire 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Monday 301 - 400
Full Set Ashcrow 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Monday 301 - 400
Full Set Eclipse 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Monday 301 - 400
Full Set Iris 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Monday 301 - 400
Full Set Valiant 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Monday 301 - 400
Full Set Glorious 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Monday 301 - 400
Full Set Ancient 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Monday 301 - 400
Item Heliacal Sword 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Monday 301 - 400
Item Lighting Sword 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Monday 301 - 400
Item Sacred Glove 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Monday 301 - 400
Item Crescent Axe 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Monday 301 - 400
Item Crystal Morning Star 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Monday 301 - 400
Item Crystal Sword 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Monday 301 - 400
Item Master Scepter 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Monday 301 - 400
Item Bill of Balrog 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Monday 301 - 400
Item Silver Bow 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Monday 301 - 400
Item Bluewing Crossbow 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Monday 301 - 400
Item Aquagold Crossbow 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Monday 301 - 400
Item Legendary Staff 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Monday 301 - 400
Item Red Wing Stick 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Monday 301 - 400
Item Ancient Stick 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Monday 301 - 400
Item Book of Samut 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Monday 301 - 400
Item Book of Neil 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Monday 301 - 400
Item Ring of Ice 0 - 0 -- -- -- -- Imperial Fortress - Monday 401 - 600
Item Ring of Poison 0 - 0 -- -- -- -- Imperial Fortress - Monday 401 - 600
Item Pendant of Lighting 0 - 0 -- -- -- -- Imperial Fortress - Monday 401 - 600
Item Pendant of Fire 0 - 0 -- -- -- -- Imperial Fortress - Monday 401 - 600
Full Set Black Dragon 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Monday 401 - 600
Full Set Dark Phoenix 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Monday 401 - 600
Full Set Grand Soul 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Monday 401 - 600
Full Set Divine 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Monday 401 - 600
Full Set Thunder Hawk 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Monday 401 - 600
Full Set Dark Steel 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Monday 401 - 600
Full Set Demonic 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Monday 401 - 600
Full Set Storm Zahard 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Monday 401 - 600
Item Sword of Destruction 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Monday 401 - 600
Item Dark Breaker 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Monday 401 - 600
Item Holy Storm Claw 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Monday 401 - 600
Item Elemental Mace 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Monday 401 - 600
Item Great Scepter 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Monday 401 - 600
Item Dragon Spear 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Monday 401 - 600
Item Saints Crossbow 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Monday 401 - 600
Item Celestial Bow 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Monday 401 - 600
Item Staff of Resurrection 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Monday 401 - 600
Item Staff of Destruction 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Monday 401 - 600
Item Demonic Stick 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Monday 401 - 600
Item Book of Lagle 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Monday 401 - 600
Item Cross Shield 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Monday 401 - 600
Item Elemental Shield 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Monday 401 - 600
Item Grand Soul Shield 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Monday 401 - 600
Item Legendary Shield 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Monday 401 - 600
Item Ring of Ice 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Tuesday 1 - 100
Item Ring of Poison 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Tuesday 1 - 100
Item Pendant of Lighting 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Tuesday 1 - 100
Item Pendant of Fire 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Tuesday 1 - 100
Full Set Leather 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Tuesday 1 - 100
Full Set Pad 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Tuesday 1 - 100
Full Set Vine 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Tuesday 1 - 100
Item Horn Shield 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Tuesday 1 - 100
Item Kite Shield 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Tuesday 1 - 100
Item Kris 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Tuesday 1 - 100
Item Rapier 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Tuesday 1 - 100
Item Sword of Assassin 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Tuesday 1 - 100
Item Short Sword 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Tuesday 1 - 100
Item Double Axe 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Tuesday 1 - 100
Item Mace 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Tuesday 1 - 100
Item Morning Star 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Tuesday 1 - 100
Item Dragon Lance 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Tuesday 1 - 100
Item Crossbow 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Tuesday 1 - 100
Item Bow 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Tuesday 1 - 100
Item Golden Crossbow 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Tuesday 1 - 100
Item Skull Staff 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Tuesday 1 - 100
Item Buckler 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Tuesday 1 - 100
Item Angelic Staff 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Tuesday 1 - 100
Item Small Shield 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Tuesday 1 - 100
Item Skull Shield 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Tuesday 1 - 100
Item Ring of Ice 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Tuesday 101 - 200
Item Ring of Poison 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Tuesday 101 - 200
Item Pendant of Lighting 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Tuesday 101 - 200
Item Pendant of Fire 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Tuesday 101 - 200
Full Set Scale 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Tuesday 101 - 200
Full Set Bone 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Tuesday 101 - 200
Full Set Silk 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Tuesday 101 - 200
Item Serpent Staff 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Tuesday 101 - 200
Item Light Saber 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Tuesday 101 - 200
Item Blade 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Tuesday 101 - 200
Item Double Blade 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Tuesday 101 - 200
Item Nikea Axe 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Tuesday 101 - 200
Item Larkan Axe 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Tuesday 101 - 200
Item Great Hammer 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Tuesday 101 - 200
Item Berdysh 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Tuesday 101 - 200
Item Light Spear 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Tuesday 101 - 200
Item Light Crossbow 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Tuesday 101 - 200
Item Tiger Bow 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Tuesday 101 - 200
Item Serpent Crossbow 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Tuesday 101 - 200
Item Violent Wind Stick 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Tuesday 101 - 200
Item Elven Shield 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Tuesday 101 - 200
Item Large Round Shield 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Tuesday 101 - 200
Item Ring of Ice 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Tuesday 201 - 300
Item Ring of Poison 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Tuesday 201 - 300
Item Pendant of Lighting 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Tuesday 201 - 300
Item Pendant of Fire 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Tuesday 201 - 300
Full Set Wind 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Tuesday 201 - 300
Full Set Brass 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Tuesday 201 - 300
Full Set Sphinx 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Tuesday 201 - 300
Full Set Violent Wind 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Tuesday 201 - 300
Item Thunder Staff 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Tuesday 201 - 300
Item Violent Wind Stick 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Tuesday 201 - 300
Item Legendary Sword 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Tuesday 201 - 300
Item Giant Sword 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Tuesday 201 - 300
Item Crescent Axe 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Tuesday 201 - 300
Item Serpent Crossbow 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Tuesday 201 - 300
Item Dragon Slayer Shield 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Tuesday 201 - 300
Item Spiked Shield 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Tuesday 201 - 300
Item Plate Shield 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Tuesday 201 - 300
Item Ring of Ice 0 - 0 -- -- -- -- Imperial Fortress - Tuesday 301 - 400
Item Ring of Poison 0 - 0 -- -- -- -- Imperial Fortress - Tuesday 301 - 400
Item Pendant of Lighting 0 - 0 -- -- -- -- Imperial Fortress - Tuesday 301 - 400
Item Pendant of Fire 0 - 0 -- -- -- -- Imperial Fortress - Tuesday 301 - 400
Full Set Dragon 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Tuesday 301 - 400
Full Set Legendary 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Tuesday 301 - 400
Full Set Guardian 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Tuesday 301 - 400
Full Set Storm Crow 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Tuesday 301 - 400
Full Set Adamantine 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Tuesday 301 - 400
Full Set Red Wing 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Tuesday 301 - 400
Full Set Sacred Fire 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Tuesday 301 - 400
Full Set Ashcrow 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Tuesday 301 - 400
Full Set Eclipse 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Tuesday 301 - 400
Full Set Iris 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Tuesday 301 - 400
Full Set Valiant 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Tuesday 301 - 400
Full Set Glorious 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Tuesday 301 - 400
Full Set Ancient 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Tuesday 301 - 400
Item Heliacal Sword 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Tuesday 301 - 400
Item Lighting Sword 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Tuesday 301 - 400
Item Sacred Glove 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Tuesday 301 - 400
Item Crescent Axe 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Tuesday 301 - 400
Item Crystal Morning Star 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Tuesday 301 - 400
Item Crystal Sword 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Tuesday 301 - 400
Item Master Scepter 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Tuesday 301 - 400
Item Bill of Balrog 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Tuesday 301 - 400
Item Silver Bow 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Tuesday 301 - 400
Item Bluewing Crossbow 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Tuesday 301 - 400
Item Aquagold Crossbow 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Tuesday 301 - 400
Item Legendary Staff 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Tuesday 301 - 400
Item Red Wing Stick 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Tuesday 301 - 400
Item Ancient Stick 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Tuesday 301 - 400
Item Book of Samut 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Tuesday 301 - 400
Item Book of Neil 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Tuesday 301 - 400
Item Ring of Ice 0 - 0 -- -- -- -- Imperial Fortress - Tuesday 401 - 600
Item Ring of Poison 0 - 0 -- -- -- -- Imperial Fortress - Tuesday 401 - 600
Item Pendant of Lighting 0 - 0 -- -- -- -- Imperial Fortress - Tuesday 401 - 600
Item Pendant of Fire 0 - 0 -- -- -- -- Imperial Fortress - Tuesday 401 - 600
Full Set Black Dragon 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Tuesday 401 - 600
Full Set Dark Phoenix 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Tuesday 401 - 600
Full Set Grand Soul 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Tuesday 401 - 600
Full Set Divine 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Tuesday 401 - 600
Full Set Thunder Hawk 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Tuesday 401 - 600
Full Set Dark Steel 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Tuesday 401 - 600
Full Set Demonic 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Tuesday 401 - 600
Full Set Storm Zahard 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Tuesday 401 - 600
Item Sword of Destruction 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Tuesday 401 - 600
Item Dark Breaker 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Tuesday 401 - 600
Item Holy Storm Claw 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Tuesday 401 - 600
Item Elemental Mace 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Tuesday 401 - 600
Item Great Scepter 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Tuesday 401 - 600
Item Dragon Spear 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Tuesday 401 - 600
Item Saints Crossbow 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Tuesday 401 - 600
Item Celestial Bow 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Tuesday 401 - 600
Item Staff of Resurrection 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Tuesday 401 - 600
Item Staff of Destruction 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Tuesday 401 - 600
Item Demonic Stick 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Tuesday 401 - 600
Item Book of Lagle 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Tuesday 401 - 600
Item Cross Shield 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Tuesday 401 - 600
Item Elemental Shield 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Tuesday 401 - 600
Item Grand Soul Shield 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Tuesday 401 - 600
Item Legendary Shield 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Tuesday 401 - 600
Item Ring of Ice 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Wednesday 1 - 100
Item Ring of Poison 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Wednesday 1 - 100
Item Pendant of Lighting 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Wednesday 1 - 100
Item Pendant of Fire 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Wednesday 1 - 100
Full Set Leather 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Wednesday 1 - 100
Full Set Pad 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Wednesday 1 - 100
Full Set Vine 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Wednesday 1 - 100
Item Horn Shield 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Wednesday 1 - 100
Item Kite Shield 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Wednesday 1 - 100
Item Kris 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Wednesday 1 - 100
Item Rapier 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Wednesday 1 - 100
Item Sword of Assassin 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Wednesday 1 - 100
Item Short Sword 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Wednesday 1 - 100
Item Double Axe 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Wednesday 1 - 100
Item Mace 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Wednesday 1 - 100
Item Morning Star 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Wednesday 1 - 100
Item Dragon Lance 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Wednesday 1 - 100
Item Crossbow 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Wednesday 1 - 100
Item Bow 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Wednesday 1 - 100
Item Golden Crossbow 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Wednesday 1 - 100
Item Skull Staff 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Wednesday 1 - 100
Item Buckler 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Wednesday 1 - 100
Item Angelic Staff 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Wednesday 1 - 100
Item Small Shield 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Wednesday 1 - 100
Item Skull Shield 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Wednesday 1 - 100
Item Ring of Ice 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Wednesday 101 - 200
Item Ring of Poison 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Wednesday 101 - 200
Item Pendant of Lighting 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Wednesday 101 - 200
Item Pendant of Fire 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Wednesday 101 - 200
Full Set Scale 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Wednesday 101 - 200
Full Set Bone 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Wednesday 101 - 200
Full Set Silk 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Wednesday 101 - 200
Item Serpent Staff 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Wednesday 101 - 200
Item Light Saber 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Wednesday 101 - 200
Item Blade 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Wednesday 101 - 200
Item Double Blade 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Wednesday 101 - 200
Item Nikea Axe 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Wednesday 101 - 200
Item Larkan Axe 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Wednesday 101 - 200
Item Great Hammer 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Wednesday 101 - 200
Item Berdysh 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Wednesday 101 - 200
Item Light Spear 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Wednesday 101 - 200
Item Light Crossbow 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Wednesday 101 - 200
Item Tiger Bow 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Wednesday 101 - 200
Item Serpent Crossbow 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Wednesday 101 - 200
Item Violent Wind Stick 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Wednesday 101 - 200
Item Elven Shield 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Wednesday 101 - 200
Item Large Round Shield 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Wednesday 101 - 200
Item Ring of Ice 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Wednesday 201 - 300
Item Ring of Poison 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Wednesday 201 - 300
Item Pendant of Lighting 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Wednesday 201 - 300
Item Pendant of Fire 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Wednesday 201 - 300
Full Set Wind 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Wednesday 201 - 300
Full Set Brass 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Wednesday 201 - 300
Full Set Sphinx 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Wednesday 201 - 300
Full Set Violent Wind 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Wednesday 201 - 300
Item Thunder Staff 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Wednesday 201 - 300
Item Violent Wind Stick 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Wednesday 201 - 300
Item Legendary Sword 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Wednesday 201 - 300
Item Giant Sword 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Wednesday 201 - 300
Item Crescent Axe 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Wednesday 201 - 300
Item Serpent Crossbow 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Wednesday 201 - 300
Item Dragon Slayer Shield 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Wednesday 201 - 300
Item Spiked Shield 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Wednesday 201 - 300
Item Plate Shield 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Wednesday 201 - 300
Item Ring of Ice 0 - 0 -- -- -- -- Imperial Fortress - Wednesday 301 - 400
Item Ring of Poison 0 - 0 -- -- -- -- Imperial Fortress - Wednesday 301 - 400
Item Pendant of Lighting 0 - 0 -- -- -- -- Imperial Fortress - Wednesday 301 - 400
Item Pendant of Fire 0 - 0 -- -- -- -- Imperial Fortress - Wednesday 301 - 400
Full Set Dragon 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Wednesday 301 - 400
Full Set Legendary 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Wednesday 301 - 400
Full Set Guardian 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Wednesday 301 - 400
Full Set Storm Crow 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Wednesday 301 - 400
Full Set Adamantine 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Wednesday 301 - 400
Full Set Red Wing 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Wednesday 301 - 400
Full Set Sacred Fire 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Wednesday 301 - 400
Full Set Ashcrow 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Wednesday 301 - 400
Full Set Eclipse 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Wednesday 301 - 400
Full Set Iris 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Wednesday 301 - 400
Full Set Valiant 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Wednesday 301 - 400
Full Set Glorious 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Wednesday 301 - 400
Full Set Ancient 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Wednesday 301 - 400
Item Heliacal Sword 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Wednesday 301 - 400
Item Lighting Sword 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Wednesday 301 - 400
Item Sacred Glove 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Wednesday 301 - 400
Item Crescent Axe 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Wednesday 301 - 400
Item Crystal Morning Star 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Wednesday 301 - 400
Item Crystal Sword 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Wednesday 301 - 400
Item Master Scepter 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Wednesday 301 - 400
Item Bill of Balrog 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Wednesday 301 - 400
Item Silver Bow 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Wednesday 301 - 400
Item Bluewing Crossbow 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Wednesday 301 - 400
Item Aquagold Crossbow 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Wednesday 301 - 400
Item Legendary Staff 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Wednesday 301 - 400
Item Red Wing Stick 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Wednesday 301 - 400
Item Ancient Stick 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Wednesday 301 - 400
Item Book of Samut 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Wednesday 301 - 400
Item Book of Neil 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Wednesday 301 - 400
Item Ring of Ice 0 - 0 -- -- -- -- Imperial Fortress - Wednesday 401 - 600
Item Ring of Poison 0 - 0 -- -- -- -- Imperial Fortress - Wednesday 401 - 600
Item Pendant of Lighting 0 - 0 -- -- -- -- Imperial Fortress - Wednesday 401 - 600
Item Pendant of Fire 0 - 0 -- -- -- -- Imperial Fortress - Wednesday 401 - 600
Full Set Black Dragon 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Wednesday 401 - 600
Full Set Dark Phoenix 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Wednesday 401 - 600
Full Set Grand Soul 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Wednesday 401 - 600
Full Set Divine 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Wednesday 401 - 600
Full Set Thunder Hawk 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Wednesday 401 - 600
Full Set Dark Steel 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Wednesday 401 - 600
Full Set Demonic 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Wednesday 401 - 600
Full Set Storm Zahard 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Wednesday 401 - 600
Item Sword of Destruction 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Wednesday 401 - 600
Item Dark Breaker 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Wednesday 401 - 600
Item Holy Storm Claw 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Wednesday 401 - 600
Item Elemental Mace 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Wednesday 401 - 600
Item Great Scepter 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Wednesday 401 - 600
Item Dragon Spear 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Wednesday 401 - 600
Item Saints Crossbow 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Wednesday 401 - 600
Item Celestial Bow 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Wednesday 401 - 600
Item Staff of Resurrection 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Wednesday 401 - 600
Item Staff of Destruction 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Wednesday 401 - 600
Item Demonic Stick 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Wednesday 401 - 600
Item Book of Lagle 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Wednesday 401 - 600
Item Cross Shield 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Wednesday 401 - 600
Item Elemental Shield 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Wednesday 401 - 600
Item Grand Soul Shield 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Wednesday 401 - 600
Item Legendary Shield 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Wednesday 401 - 600
Item Ring of Ice 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Thursday 1 - 100
Item Ring of Poison 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Thursday 1 - 100
Item Pendant of Lighting 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Thursday 1 - 100
Item Pendant of Fire 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Thursday 1 - 100
Full Set Leather 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Thursday 1 - 100
Full Set Pad 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Thursday 1 - 100
Full Set Vine 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Thursday 1 - 100
Item Horn Shield 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Thursday 1 - 100
Item Kite Shield 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Thursday 1 - 100
Item Kris 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Thursday 1 - 100
Item Rapier 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Thursday 1 - 100
Item Sword of Assassin 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Thursday 1 - 100
Item Short Sword 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Thursday 1 - 100
Item Double Axe 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Thursday 1 - 100
Item Mace 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Thursday 1 - 100
Item Morning Star 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Thursday 1 - 100
Item Dragon Lance 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Thursday 1 - 100
Item Crossbow 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Thursday 1 - 100
Item Bow 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Thursday 1 - 100
Item Golden Crossbow 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Thursday 1 - 100
Item Skull Staff 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Thursday 1 - 100
Item Buckler 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Thursday 1 - 100
Item Angelic Staff 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Thursday 1 - 100
Item Small Shield 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Thursday 1 - 100
Item Skull Shield 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Thursday 1 - 100
Item Ring of Ice 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Thursday 101 - 200
Item Ring of Poison 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Thursday 101 - 200
Item Pendant of Lighting 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Thursday 101 - 200
Item Pendant of Fire 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Thursday 101 - 200
Full Set Scale 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Thursday 101 - 200
Full Set Bone 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Thursday 101 - 200
Full Set Silk 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Thursday 101 - 200
Item Serpent Staff 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Thursday 101 - 200
Item Light Saber 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Thursday 101 - 200
Item Blade 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Thursday 101 - 200
Item Double Blade 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Thursday 101 - 200
Item Nikea Axe 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Thursday 101 - 200
Item Larkan Axe 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Thursday 101 - 200
Item Great Hammer 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Thursday 101 - 200
Item Berdysh 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Thursday 101 - 200
Item Light Spear 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Thursday 101 - 200
Item Light Crossbow 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Thursday 101 - 200
Item Tiger Bow 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Thursday 101 - 200
Item Serpent Crossbow 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Thursday 101 - 200
Item Violent Wind Stick 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Thursday 101 - 200
Item Elven Shield 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Thursday 101 - 200
Item Large Round Shield 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Thursday 101 - 200
Item Ring of Ice 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Thursday 201 - 300
Item Ring of Poison 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Thursday 201 - 300
Item Pendant of Lighting 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Thursday 201 - 300
Item Pendant of Fire 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Thursday 201 - 300
Full Set Wind 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Thursday 201 - 300
Full Set Brass 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Thursday 201 - 300
Full Set Sphinx 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Thursday 201 - 300
Full Set Violent Wind 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Thursday 201 - 300
Item Thunder Staff 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Thursday 201 - 300
Item Violent Wind Stick 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Thursday 201 - 300
Item Legendary Sword 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Thursday 201 - 300
Item Giant Sword 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Thursday 201 - 300
Item Crescent Axe 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Thursday 201 - 300
Item Serpent Crossbow 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Thursday 201 - 300
Item Dragon Slayer Shield 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Thursday 201 - 300
Item Spiked Shield 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Thursday 201 - 300
Item Plate Shield 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Thursday 201 - 300
Item Ring of Ice 0 - 0 -- -- -- -- Imperial Fortress - Thursday 401 - 600
Item Ring of Poison 0 - 0 -- -- -- -- Imperial Fortress - Thursday 401 - 600
Item Pendant of Lighting 0 - 0 -- -- -- -- Imperial Fortress - Thursday 401 - 600
Item Pendant of Fire 0 - 0 -- -- -- -- Imperial Fortress - Thursday 401 - 600
Full Set Black Dragon 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Thursday 401 - 600
Full Set Dark Phoenix 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Thursday 401 - 600
Full Set Grand Soul 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Thursday 401 - 600
Full Set Divine 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Thursday 401 - 600
Full Set Thunder Hawk 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Thursday 401 - 600
Full Set Dark Steel 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Thursday 401 - 600
Full Set Demonic 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Thursday 401 - 600
Full Set Storm Zahard 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Thursday 401 - 600
Item Sword of Destruction 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Thursday 401 - 600
Item Dark Breaker 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Thursday 401 - 600
Item Holy Storm Claw 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Thursday 401 - 600
Item Elemental Mace 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Thursday 401 - 600
Item Great Scepter 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Thursday 401 - 600
Item Dragon Spear 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Thursday 401 - 600
Item Saints Crossbow 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Thursday 401 - 600
Item Celestial Bow 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Thursday 401 - 600
Item Staff of Resurrection 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Thursday 401 - 600
Item Staff of Destruction 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Thursday 401 - 600
Item Demonic Stick 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Thursday 401 - 600
Item Book of Lagle 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Thursday 401 - 600
Item Cross Shield 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Thursday 401 - 600
Item Elemental Shield 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Thursday 401 - 600
Item Grand Soul Shield 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Thursday 401 - 600
Item Legendary Shield 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Thursday 401 - 600
Item Ring of Ice 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Friday 1 - 100
Item Ring of Poison 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Friday 1 - 100
Item Pendant of Lighting 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Friday 1 - 100
Item Pendant of Fire 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Friday 1 - 100
Full Set Leather 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Friday 1 - 100
Full Set Pad 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Friday 1 - 100
Full Set Vine 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Friday 1 - 100
Item Horn Shield 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Friday 1 - 100
Item Kite Shield 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Friday 1 - 100
Item Kris 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Friday 1 - 100
Item Rapier 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Friday 1 - 100
Item Sword of Assassin 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Friday 1 - 100
Item Short Sword 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Friday 1 - 100
Item Double Axe 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Friday 1 - 100
Item Mace 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Friday 1 - 100
Item Morning Star 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Friday 1 - 100
Item Dragon Lance 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Friday 1 - 100
Item Crossbow 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Friday 1 - 100
Item Bow 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Friday 1 - 100
Item Golden Crossbow 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Friday 1 - 100
Item Skull Staff 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Friday 1 - 100
Item Buckler 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Friday 1 - 100
Item Angelic Staff 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Friday 1 - 100
Item Small Shield 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Friday 1 - 100
Item Skull Shield 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Friday 1 - 100
Item Ring of Ice 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Friday 101 - 200
Item Ring of Poison 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Friday 101 - 200
Item Pendant of Lighting 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Friday 101 - 200
Item Pendant of Fire 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Friday 101 - 200
Full Set Scale 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Friday 101 - 200
Full Set Bone 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Friday 101 - 200
Full Set Silk 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Friday 101 - 200
Item Serpent Staff 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Friday 101 - 200
Item Light Saber 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Friday 101 - 200
Item Blade 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Friday 101 - 200
Item Double Blade 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Friday 101 - 200
Item Nikea Axe 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Friday 101 - 200
Item Larkan Axe 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Friday 101 - 200
Item Great Hammer 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Friday 101 - 200
Item Berdysh 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Friday 101 - 200
Item Light Spear 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Friday 101 - 200
Item Light Crossbow 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Friday 101 - 200
Item Tiger Bow 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Friday 101 - 200
Item Serpent Crossbow 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Friday 101 - 200
Item Violent Wind Stick 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Friday 101 - 200
Item Elven Shield 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Friday 101 - 200
Item Large Round Shield 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Friday 101 - 200
Item Ring of Ice 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Friday 201 - 300
Item Ring of Poison 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Friday 201 - 300
Item Pendant of Lighting 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Friday 201 - 300
Item Pendant of Fire 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Friday 201 - 300
Full Set Wind 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Friday 201 - 300
Full Set Brass 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Friday 201 - 300
Full Set Sphinx 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Friday 201 - 300
Full Set Violent Wind 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Friday 201 - 300
Item Thunder Staff 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Friday 201 - 300
Item Violent Wind Stick 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Friday 201 - 300
Item Legendary Sword 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Friday 201 - 300
Item Giant Sword 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Friday 201 - 300
Item Crescent Axe 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Friday 201 - 300
Item Serpent Crossbow 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Friday 201 - 300
Item Dragon Slayer Shield 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Friday 201 - 300
Item Spiked Shield 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Friday 201 - 300
Item Plate Shield 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Friday 201 - 300
Item Ring of Ice 0 - 0 -- -- -- -- Imperial Fortress - Friday 301 - 400
Item Ring of Poison 0 - 0 -- -- -- -- Imperial Fortress - Friday 301 - 400
Item Pendant of Lighting 0 - 0 -- -- -- -- Imperial Fortress - Friday 301 - 400
Item Pendant of Fire 0 - 0 -- -- -- -- Imperial Fortress - Friday 301 - 400
Full Set Dragon 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Friday 301 - 400
Full Set Legendary 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Friday 301 - 400
Full Set Guardian 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Friday 301 - 400
Full Set Storm Crow 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Friday 301 - 400
Full Set Adamantine 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Friday 301 - 400
Full Set Red Wing 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Friday 301 - 400
Full Set Sacred Fire 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Friday 301 - 400
Full Set Ashcrow 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Friday 301 - 400
Full Set Eclipse 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Friday 301 - 400
Full Set Iris 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Friday 301 - 400
Full Set Valiant 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Friday 301 - 400
Full Set Glorious 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Friday 301 - 400
Full Set Ancient 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Friday 301 - 400
Item Heliacal Sword 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Friday 301 - 400
Item Lighting Sword 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Friday 301 - 400
Item Sacred Glove 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Friday 301 - 400
Item Crescent Axe 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Friday 301 - 400
Item Crystal Morning Star 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Friday 301 - 400
Item Crystal Sword 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Friday 301 - 400
Item Master Scepter 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Friday 301 - 400
Item Bill of Balrog 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Friday 301 - 400
Item Silver Bow 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Friday 301 - 400
Item Bluewing Crossbow 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Friday 301 - 400
Item Aquagold Crossbow 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Friday 301 - 400
Item Legendary Staff 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Friday 301 - 400
Item Red Wing Stick 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Friday 301 - 400
Item Ancient Stick 0 - 0 rand -- -- -- Imperial Fortress - Friday 301 - 400
Item Book of Samut 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Friday 301 - 400
Item Book of Neil 0 - 0 rand -- -- Imperial Fortress - Friday 301 - 400
Item Ring of Ice 0 - 0 -- -- -- -- Imperial Fortress - Friday 401 - 600
Item