Menu

Popup

1
Bạn cần hỗ trợ gì?
Thời Gian Sự Kiện In Game
[Đóng lại]
Tổng hợp thời gian các sự kiện diễn ra trong Game!
Tên Sự Kiện Nơi Diễn Ra Giờ Diễn Ra Đếm Ngược
Eggs Event Lost Tower 15:55
Blood Castle ALL 16:00
Golden Dragon Lorencia 16:15
Devil Square ALL 16:30
Skeleton King Lorencia 16:45
White Wizard Lorencia,Devias.Noria 16:55
Chaos Castle ALL 17:00
New Year Atlans,Tarkan 17:05
Gold Rabbit Tarkan 17:35
Tiger Event Noria 18:25
Red Dragon Devias 18:45
Golden Goblin Tarkan,Aida 19:15
Illusion Kundun Arena 20:15
Boss Battle ALL 20:25
Erohin Arena 21:20
Medusa Swamp of Calmness 22:30

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ BQT MUPVP!